Systémy MRP, ERP, SCM a APS: Jaké mají rozdíly a jaké podobnosti?

V dnešní době se organizace všech velikostí obvykle spoléhají na více než jednu aplikaci pro podporu svých obchodních procesů. A softwarové systémy používané organizací musí být integrovány dohromady, aby tyto procesy co nejlépe podporovaly a optimalizovaly. 

Organizace v odvětvích náročných na plánování a rozvrhování, jako je výroba a maloobchod, často používají k optimalizaci výrobních a distribučních procesů více aplikací včetně plánování podnikových zdrojů (ERP), plánování materiálových požadavků (MRP), řízení dodavatelského řetězce (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS). Každá podniková aplikace (nebo sada aplikací) má své vlastní vlastnosti a funkce, ale existuje mezi nimi určitý překryv. Pokud se tyto aplikace vzájemně integrují, mohou přinést optimalizaci obchodních operací a zvýšení návratnosti investic (ROI), což organizaci přináší vyšší hodnotu investice (VOI).

Co je APS?

APS je softwarová aplikace, která funguje jako mechanismus pro podporu rozhodování v logistických a výrobních procesech. Zohledňuje krátkodobé i dlouhodobé plánovací horizonty. Systém využívá pokročilé matematické algoritmy k simulaci a optimalizaci logistických a dalších podnikových procesů náročných na plánování, jako je plánování poptávky, plánování/rozvrhování výroby, plánování distribuce a plánování dopravy.

Hlavním cílem systému APS je poskytnout nejlepší možné řešení problémů plánování nebo rozvrhování na základě optimální analýzy nákladů a přínosů pro objednávky, poptávku, dodávky, kapacity a logistiku. Například v případě nedostatkového omezení by měl systém APS pomoci odpovědět na otázku, zda by měli být nejprve uspokojeni nejdůležitější zákazníci (bez ohledu na ziskové marže), nebo zda by měly být nejprve vytvořeny nejziskovější rozvrhy. Systém APS umožňuje pohotově reagovat na změny na trhu, zlepšuje propustnost a dodací lhůty, optimalizuje úroveň zásob a zlepšuje služby zákazníkům, což vede ke snížení nákladů.

Systém APS však nenahrazuje jiné systémy – je to systém přidaný navíc. Je to vlastně speciální optimalizační podmnožina pro rychlé výpočty softwarové sady SCM. Systém je často k dispozici jako speciální modul pro plánování dodavatelského řetězce (SCP), který má specifické optimalizační algoritmy a speciální databázi pro rychlé výpočty. Bere v úvahu konkrétní omezení (porouchaný stroj, omezená kapacita, stávka, problémy s počasím atd.) a rychle zpracovává simulační data, aby přišel s optimalizovanými doporučeními.  

Co je SCM?

SCM řídí více obchodních procesů v dodavatelském řetězci, počínaje plánováním výrobků a konče jejich dodáním nebo realizací. Systém SCM pomáhá organizacím rozvíjet procesy, které integrují jejich výrobní činnosti s logistikou. Hlavním cílem každé aplikace SCM je řídit tok informací mezi odběrateli, dodavateli, výrobou, skladem a logistikou. V podstatě každé propojení SCM má strategickou, taktickou a operativní vrstvu. Celkovým cílem dodavatelského řetězce organizace je vyrobit a dodat výrobek s maximální ziskovostí, ale s minimálními investicemi do celého procesu. 

Cílem aplikace SCM je poskytnout komplexní přehled o každé složce sítě dodavatelského řetězce, aniž by se ztratil přehled o krátkodobých a dlouhodobých cílech podniku. Organizace potřebuje pochopit, kde se budou její produkty a trh nacházet z hlediska poptávky zákazníků a životního cyklu produktů v dlouhodobém horizontu. S ohledem na dlouhodobé cíle jsou obchodní informace v rámci aplikace SCM sladěny s krátkodobými a dlouhodobými cíli společnosti.  

Protože systém SCM řídí více procesů v dodavatelském řetězci, lze jej rozdělit na dílčí části řešení SCP a SCE (Supply Chain Execution). Systém SCP zahrnuje plánování prodeje a operací (S&OP), plánování poptávky, zjišťování poptávky, strategický návrh dodavatelské sítě a další funkce obvykle dlouhodobého a strategického plánování. Systém SCE zahrnuje funkce plánování skladování a dopravy (spíše taktické povahy) a realizace (skutečné vychystávání, balení a dodávky objednávek a nakládky zásilek). 

Co je ERP?

V základních pojmech je systém ERP podnikový software, který integruje různé back-office funkce, od financí přes lidské zdroje (HR) až po výrobu a prodej. Spravuje celopodnikové zdroje a odsouhlasuje všechny finanční transakce v hlavní knize (GL). Systém ERP je navržen na základě více podnikových funkcí, což znamená, že moduly spolu komunikují prostřednictvím centrální databáze a informace jsou sdíleny mezi jednotlivými odděleními.

Co je MRP?

Další pojem, který se často používá, když se mluví o ERP, je MRP. Většina výrobců používá organizační systém zvaný plánování materiálových požadavků (MRP) – software, který umožňuje plánování, rozvrhování a celkovou kontrolu materiálů používaných ve výrobním procesu. Systémy ERP se vlastně vyvinuly ze systémů MRP. Systémy ERP, zavedené před několika desetiletími, rozšířily možnosti řešení plánování materiálových požadavků a pokročilejších řešení MRP, známých jako MRP II. Systémy ERP tato řešení nenahradily, ale nabídly větší šíři funkcí a integraci a rozšířily využití řešení MRP i mimo výrobní průmysl. Systémy ERP integrují standardizovanou evidenci stejně jako řešení MRP, ale jejich hlavní funkcí je umožnit sdílení informací mezi mnoha různými oblastmi organizace, což umožňuje ucelený pohled na fungování organizace.

Jak se liší aplikace APS, SCM, ERP a MRP?

Ačkoli se systémy APS, SCM, ERP a MRP používají v průmyslových odvětvích, jako je výroba, kde je klíčová organizace, plánování a optimalizace složitých procesů, liší se účelem a funkčností. Protože tyto aplikace mají různé cíle, výsledky, kterých s nimi dosáhnete, závisí na způsobu jejich implementace, integrace a používání.

Aplikace APS slouží především k plánování a rozvrhování, aplikace SCM slouží k přehledu, spolupráci a optimalizaci sítě dodavatelského řetězce a systém ERP poskytuje potřebná data (tj. systém záznamů) a obchodní pravidla pro různé podnikové funkce.

Aplikace ERP a MRP se obvykle nepoužívají jako aplikace pro strategické rozhodování. Pouze systém APS nebo SCM lze využít k lepšímu pochopení toho, co je třeba naplánovat a rozvrhnout pro optimální provoz. Abychom to pochopili hlouběji, musíme se ponořit trochu hlouběji do toho, jak tyto aplikace vlastně fungují. Procesy plánování poptávky, materiálu, výroby a logistiky v aplikaci ERP se obvykle provádějí izolovaně, takže je menší přehled o omezeních mezi podnikovými funkcemi. V rámci aplikace SCM nebo APS tomu tak není. V těchto aplikacích se všechny plánovací operace pro omezení provádějí současně v reálném čase, což uživateli pomáhá pochopit dopad na jednotlivé podnikové procesy. Například když se v rámci aplikace SCM změní datum dodání objednávky zákazníka, systém současně vypočítá, co je třeba sdělit dodavateli s ohledem na dodávku surovin, a provede úpravy v rámci výrobního procesu, aby se přizpůsobil změně data, například kde a kdy začít ukládat výrobek do skladu.

Aplikace ERP jsou transakční systémy, které pracují se standardními opakujícími se úlohami. Podívejme se znovu na příklad, jak změna data objednávky zákazníka ovlivní celkové obchodní funkce. Pomocí aplikace APS lze provést analýzu, která zjistí, jaký dopad bude mít změna objednávky na další objednávky zákazníků. Systém APS může také vypočítat, jaké bude optimální řešení na základě materiálových, kapacitních a logistických omezení.

Souhrnně řečeno, systémy ERP často neposkytují dostatek podrobností s ohledem na objednávky zákazníků. Z tohoto důvodu se mnoho organizací obrací na aplikace SCM a APS, aby optimalizovaly a doladily procesy plánování, zásobování, výroby, skladování a dodávek.

Srovnání základních charakteristik plánování aplikací ERP, SCM a APS naleznete v následující tabulce.

APS SCM ERP
Vlastnost Strategický až taktický Strategický až taktický Transakční
Přístup Dynamický Dynamický Statický
Metoda plánování Simulace výroby až po dodací procesy Simulace poptávky až po dodací procesy Řízení dat a integrace
Zpracování dat Rychlé Průměrné Rychlé
Podpora rozhodování Od současnosti po optimum Od současnosti po budoucnost Od současnosti po minulost
Frekvence aktualizace dat V reálném čase V reálném čase Po dávkách
Hlavní zaměření Simulace výrobních a dodací procesů Simulace poptávky až po dodací procesy Data a integrace
Zpracování omezení V reálném čase V reálném čase Izolovaný
Analytický model Bottom-up přístup Bottom-up přístup Top-down přístup
Optimalizace Vysoká Vysoká Nízká
Plánovací období Vícenásobné Vícenásobné Jediné
Přístup k plánování Plánování založené na omezeních/neomezeních Plánování založené na omezeních Kapacitní plánování s omezenými omezeními
Výpočetní metoda Heuristiky, optimalizační algoritmy Holistický Výpočet MRP

 

Jak se systémy APS, SCM a ERP vzájemně doplňují?

Všechny tyto systémy mohou fungovat samostatně, ale nejlepší výsledky poskytují, když se používají společně. Aplikace SCM a APS potřebují systém ERP a jeho centralizovaná datová úložiště, aby mohly provádět analýzy, když dojde ke změnám v nabídce, poptávce nebo výrobním procesu – a umožnit rychlé rozhodování nebo rozhodování v reálném čase. Organizace, které se specializují na výrobu, logistiku a distribuci, potřebují aplikace, které mohou provádět simulace a analýzy v reálném čase, aby dosáhly optimálních nákladů, zisků a cen výrobků.

Aplikace ERP navíc nedokážou porovnat požadavky, omezení a preference zákazníků s více výrobními závody a geografickými oblastmi. Použití aplikace APS však umožňuje řešit požadavky zákazníků logickým způsobem – od zadání objednávky až po plánování a rozvrhování materiálu, kapacit a logistiky. Aplikace ERP a APS spolupracují na vytvoření nejvýhodnějšího plánu na základě omezení, kapacity a materiálu. Systém ERP přebírá simulovaný plán ze systému APS a generuje požadavky pro různá oddělení (od finančního po skladové).

Aplikace ERP provádějí analýzu shora dolů s ohledem na změny na základě poptávky zákazníků. Výrobci však chtějí také vědět, jak, kdy a kam je třeba výrobek vyrobit a dodat. Systémy SCM a APS pomáhají tato posouzení provádět. Systémy ERP například plánují konkrétní objednávky nebo požadavky podle předem definovaných nastavení v systému a neberou v úvahu žádné výjimky. Pokud je však systém ERP integrován se systémem APS, bere v úvahu nejen dostupnost kapacit, ale také materiál, zařízení, lidský kapitál a logistická omezení současně. Pokud jsou stejné požadavky na objednávky integrovány v rámci aplikace SCM, jsou v rámci sítě dodavatelského řetězce sdělovány zdola nahoru. To znamená, že dodavatel ví o nových požadavcích a poskytovatel logistiky ví, kdy bude materiál připraven, aby mohl být dodán zákazníkovi.

Výkonný moderní software ERP v dnešním světě je v zásadě schopen plnit úkoly APS a SCM, ale vzhledem k nízkému výpočetnímu výkonu a možnostem správy databází ERP, které byly k dispozici před desítkami let, bylo pro dodavatele ERP jednodušší zaměřit se na transakční potřeby back-office a přenechat zpracování dat, spolupráci a optimalizaci specialistům na software APS a SCM. Nyní, kdy se objevují výkonnější in-memory databáze ERP, jako je SAP HANA, by nebylo překvapením, kdyby se dodavatelé ERP v budoucnu pokusili poskytovat nástroje ERP, APS a SCM nativně a všechny na stejném datovém modelu.

 

Zdroj: TEC Team, https://www3.technologyevaluation.com/research/article/difference-mrp-erp-scm-aps.html
Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík