Rešerše: datová centra (2Q 2022)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Odstraňte překážky v přístupu k datům

CIO Business World 02/2022, Dipti Parmar, str. 28-30

V současné době je pro každou větší firmu řízení podnikové mobility klíčovou záležitostí. Zaměstnancům je nutné poskytnout nástroje, aplikace a prostředky, které jim dovolí připojovat se do podnikové sítě prostřednictvím infrastruktury dostupné v místě kde pracují. Hlavní problémy dosažení úplné podnikové mobility spočívají v dostupnosti dat kdykoli a odkudkoli, komunikaci mezi různými systémy, poskytování konzistentní a intuitivní uživatelské zkušenosti, snižování celkových nákladů na vlastnictví s cílem dosáhnout přijatelné návratnosti investic do infrastruktury. Podnikový uživatelé řeší dva hlavní problémy a to konektivitu, tedy kvalitní připojení a poté zařízení. Ne všichni uživatelé mají doma k dispozici vhodná řešení pro přístup k aplikacím, které potřebují ke své práci. Podniky potřebují vybudovat EMM řešení, které propojuje různé systémy tak, aby se zjednodušila správa, konfigurace a provoz zařízení aplikací. V kontextu práce na dálku to znamená umožnit zaměstnancům snadný a rychlý přístup podnikovým aplikacím. Řešením může být uživatelský výpočetní systém (EUC), a z něj konkrétně implementace virtuální desktopové infrastruktury (VDI). Tato infrastruktura umožňuje připojení většího počtu uživatelů najednou do podnikového datového centra. V současné době je k dispozici desktop ve formě služby (DaaS) jako cloudové VDI. EMM řešení se skládá z různých komponent, jako je MAM, MDM, MIM, IAM a UEM. A to je pouze část platformy. Moderní firma potřebuje také ERP, CRM, GIS a další systémy. Rozmanitost aplikací a platforem a rozdíly v osobních preferencích zaměstnanců komplikují systémovou integraci. Částečným řešením je vybudování cloudové zprostředkující vrstvy, která zajišťuje výměnu dat mezi různými aplikacemi. Ty spolu komunikují prostřednictvím centralizovaného cloudu. Jiným řešením může být přesun veškerého zpracování a jeho centralizace v cloudu. Řešením může být i DaaS. Mobilita práce je nyní nezbytná pro udržení firemního inovačního potenciálu a produktivity.


Tajemství úspěšných cloudových strategií

CIO Business World 02/2022, příloha Ovládněte svá data, Bob Violino, str. VIII-X

Současné cloudové strategie jsou založeny na dvou principech. První princip je lift and shift, kde jsou aplikace v současné podobě a související data přesunuty do cloudu. Druhou strategií je cloud-first, kde jsou aplikace vyvíjeny nebo přepracovány speciálně pro cloud. Nejrychlejší je vzít celé současné prostředí a přesunout ho do cloudu. Pokud ale podniky chtějí získat nové funkce a schopnosti, jako je orientace na zákazníka, nebo plně využít toho co cloud nabízí, pak se vyplatí přístup cloud-first. Ten je také označen jako nativně cloudový. Mnoho podniků obě metody kombinuje. Pro úspěch cloudové strategie jsou nutné změny. Při přesunu velkých částí aplikačních portfolií do primárně cloudového modelu by měly podniky zajistit, aby si jejich vývojáři osvojili dobře definované principy nativně cloudových řešení včetně využití rozhraní API mikroslužeb a moderní datové architektury. Přechod do cloudu také znamená vytváření vysoce odolných aplikací. Významnou součástí přechodu na nativně cloudový princip je otázka lidských zdrojů. Pokud podnik plánuje přejít na primárně cloudový model a chce využít jeho plný potenciál, měl by tímto směrem rozvíjet i podnikovou kulturu. Nativní cloud musí být strategickým přístupem, který podporuje vrcholové vedení. V současné době mnoho podniků vytvořilo cloudové centrum excelence (CoE). Má na starosti úkoly, jako je vývoj rámce pro cloudové aktivity podniku. Je dobré si předem definovat firemní přístup zda zvolit multi-cloud, hybridní cloud, kontejnerizaci apod. Také pracovníci musejí rozvíjet své dovednosti, aby dokázali podporovat aplikace v cloudu. Také je nutné zjistit jaká struktura nákladů bude u cloudu fungovat. A v neposlední řadě nelze zapomenout ani na plán zajištění kybernetické bezpečnosti cloudu.


Osmička podnikových trendů

CIO Business World 02/2022, příloha Ovládněte svá data, John Edwards, str. XII-XIV

Které významné trendy budou v letošním roce formovat podnikové cloudové strategie? Prvním trendem je to, že migrace do cloudu se děje v rámci celého podniku. Celopodniková migrace do cloudu je klíče přechodu od izolovaných nástrojů a platforem k holističtější obchodní strategii. Druhým trendem je, že cíle přechodu do cloudu se posouvají od efektivity k blízkosti. Podniky v cloudu hledají nejen řešení složitých problémů, ale také možnosti budování důvěry a nové příležitosti pro zainteresované strany. Třetím trendem je to, že cloud se začíná specializovat podle odvětví. S rozšiřováním cloudových služeb budou jejich poskytovatelé a nativní cloudové strany stále častěji zajišťovat obchodní procesy specifické pro jednotlivá odvětví. Čtvrtým trendem je stále náročnější správa cloudu. Příčinou je potřeba škálovat v rámci původních privátních cloudových prostředí a také využívání nejméně jednoho poskytovatele veřejného cloudu. Pátým trendem je to, že nativní cloud se dostává do centra pozornosti. Nativní cloudové aplikace jsou založené na principech cloudové architektury, což urychluje a usnadňuje jejich vývoj, nasazení, aktualizace a údržbu. Šestým trendem je vzrůstající poptávka po přenositelnosti a konektivitě. Tento trend je důležitý, protože je kladen zvýšený důraz na vývoj mobilních aplikací. Sedmým trendem je to, že AI se propojuje s daty a cloudem. Je to tak proto, že technologie umělé inteligence sama o sobě nemůže nějak přispět k řešení důležitých problémů. Osmým trendem je zintenzivňování modernizace aplikací.


Cloudy, virtualizace, datová centra: Odolnost především

CIO Business World 02/2022, příloha Ovládněte svá data, Vít Petrjanoš, str. XV-XIX

Výkon a odolnost jsou dva hlavní parametry podle kterých se posuzují cloudová výpočetní prostředí. Zajištění odolnosti cloudu je podmíněno předvídáním možných narušení provozu technologických služeb. Součástí je i plánování kontinuity podnikání a také možnost rychlého obnovení technologického systému bez ztráty dat. Zajišťování odolnosti cloudu je podmíněno tím, aby toto úsilí bylo strategicky sladěno s cíli podniku. Odolnost cloudu je dynamická záležitost. Nezbytné je i posílení programu obnovy po havárii. Nelze podcenit ani výběr spolehlivého partnera s dostatečně robustní infrastrukturou a vlastním datovým centrem. Co se týče výkonnosti cloudu, jeho rostoucí využívání vyžaduje nový druh nástrojů pro monitorování, které umožní sledovat, jak cloudové aplikace a služby fungují. Využitím monitorovacích nástrojů zabudovaných do portfolia poskytovatele cloudu mohou podniky očekávat úspory nákladů. Co se týče bezpečnosti virtualizačních prostředí, v České republice se většinou jedná o poskytování infrastrukturních platformy nebo softwarové služby. Zásady pro zajištění bezpečnosti jsou používání clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání, vytvoření vyhrazeného síťového segmentu, používání stíněných virtuálních počítačů, prověření virtuálních pevných disků nebo používání zabezpečeného spouštění. Také sem patří používání pouze podporovaných verzí operačního systému a zavedení systému pro rychlé nasazení záplat. Co lze udělat pro udržitelnost provozu data center? Je potřeba změřit a kvantifikovat emise uhlíku. Dále snížit nepřímé emise z nakupované elektřiny vytápění a chlazením snížit spotřebu energie, přičemž je nutné zvážit faktory typů, jak organizace hostuje svá data a jaký druh stroje energie používá k provozu svých zařízení. Energii lze šetřit používáním vzduchové izolace a kapalinového chlazení. Ke snížení uhlíkové stopy datových center je možné využívat ekologické výpočetní postupy. Jaké jsou trendy datových center? Očekává se zlepšení v oblasti zabezpečení, správy energie a výpadků nebo přerušení dodávky energie. Co se týče softwaru, mnoho společností přechází na model zabezpečení s nulovou důvěrou. V roce 2022 u datových center organizace začali přemýšlet o svých požadavcích na infrastrukturu z hlediska pracovní zátěže. Z hlediska provozu datových center je dobrým počinem zavádění hybridních prostředí.


Úložná pole NVMe: Vyberte to nejlepší

COMPUTERWORLD 4/2022, Tim Ferrill, str. 18-21

Úložná pole podporující standard NVMe zpřístupňují velmi rychlá úložná média přímočařeji a efektivněji než to umožňují jiné dosavadní způsoby. Výkon, efektivita a flexibilita podporovaná technologií NVMe umožňuje provoz instancí celých databází z úložného pole s výkonem podobným databázím typu in-memory. Podle jakých kritérií vybrat tuto technologii? NVMe zvládá náročné zátěže, jako je například analytika velkých objemů dat v reálném čase nebo s využitím strojového učení, kdy musejí procesor a úložiště spolupracovat efektivně a s optimálním výkonem. Dále lze tuto technologii využít ve finančních systémech s velkým objemem transakcí probíhajících každou sekundu. Vhodná je také pro hosting virtuálních strojů ve velkém měřítku, ať již virtuálních serverů v klastrovým prostředí s cílem vysoké dostupnosti nebo nasazení VDI kvůli všem výhodám zabezpečení a zprávy, které to přináší. Aplikace založené na kontejnerech z úložišť stavěných na technologii NVMe také profitují. Identifikace jednotlivých pracovních zátěží a plán růstu v čase společně s požadavky na vysokou dostupnost a nepřetržitý provoz pomůžou stanovit co je od NVMe vyžadováno. Úložná pole NVMe jsou poměrně nákladnou položkou, takže je důležité je využívat opravdu efektivně. Je důležitá deduplikace a komprese dat a optimalizace ukládání dat. Pro zavedení pole NVMe je důležité mít plán migrace nebo strategii opuštění NVMe. Pokud firma roste a s tím i data, je dobré myslet i na plán rozšiřování. Ať už si firma vybere jakékoli NVMe řešení, mělo by být možné ho bez problémů integrovat do firemních nástrojů správy. Je nutné promyslet i integraci hypervizoru. Co se týče zabezpečení, je nutné se zajímat o zašifrovaní dat v uloženém stavu. Mnoho firem také požaduje možnost auditu. Hlavními dodavateli NVMe jsou Dell EMC, Hitachi Vantara, HPE, Huawei, IBM, Infinidat, NetApp a Pure Storage.


Nejvhodnější postupy pro vizualizaci dat

COMPUTERWORLD 4/2022, Bob Violino, str. 23-25

Jaké osvědčené postupy lze využít k získání největší hodnoty z vizualizace dat? Prvním postupem je udržování jednoduchosti, zejména pro uživatele na vysoké úrovni. Je potřeba zajistit, aby byla vizuální podoba přehledná a snadno a rychle pochopitelná. To je zvláště důležité při vytváření informačních a řídících panelů a zpráv určených pro příjemce z řad manažerů. Druhým postupem je zohlednění publika. Návrháři potřebují zjistit kdo bude jejich vizualizace využívat, a navrhovat informační a řídící panely tak, aby splňovaly požadavky uživatelů. Třetím postupem je potřebnost školení pro správné používání analytických nástrojů. Je dobré propojit základní školení se zaměřením na nástroje pro analýzy a business intelligence se školením pro datovou gramotnost a způsob myšlení potřebný pro návrhy. Čtvrtým postupem je zajištění toho, aby se používaly správné nástroje. Firma musí uvážit jaká vizualizace dat je potřebná a podle toho vybírat. Pátým postupem je využití vizualizací pro vysvětlování. Se zvyšováním schopností společnosti vizualizovat data by se měla objevit snaha využít vizualizace k tvorbě srozumitelných a ucelených popisů potřebných oblastí. Šestým postupem je to, že spolupráce by měla být prioritou. Jedná se o spolupráci mezi zainteresovanými stranami.


Zálohování databází snadno a rychle

COMPUTERWORLD 6/2022, W. Curtis Preston, str. 20-23

Pro zálohování databáze je nutné znát způsob jejího provozu a který z více než 13 typů designu databáze používá. Článek rozebírá čtyři typy databází. První typ databáze je relační (RDBMS). Jedná se o řadu tabulek s definovaným schématem nebo rozvržením, se záznamy v řádcích jednoho nebo více atributů nebo hodnot. Mezi tabulkami existují vztahy neboli relace, a proto se používá název relační databáze. Je to i důvod, proč příslušný back-upp musí zálohovat a obnovit skutečně všechno. Druhý typ je klíč – hodnota. Jedná se o „not-only” SQL databázi s jedním schématem sestávajícím se z klíčů a hodnot, kde lze vyhledat hodnotu pokud je znám klíč. Třetí typ je dokument. Jedná se o databázi NoSQL DBMS, speciálně navrženou pro ukládání dokumentů. Záznamy nemusí odpovídat žádnému jednotnému standardu a mohou obsahovat velmi odlišné typy dat. Čtvrtý typ je široký sloupec. Jedná se opět o NoSQL DBMS bez schématu, které mohou ukládat velmi velké množství sloupců dat bez takzvaného předschématu. Názvy sloupců a klíčů lze definovat v celé databázi. Většina správcům nejlépe zná zálohování databází RDBMS. Existují dva velmi odlišné způsoby jak je udržovaná konzistence zobrazení uložených nebo aktualizovaných databázových dat pro všechny pozorovatele databáze, a tento model konzistence může ovlivnit to, jak se přemýšlí o zálohování a obnovení dané databáze. Prvním typem modelu konzistence je okamžitá konzistence, která zajišťuje, že všichni uživatelé vidí stejná data současně bez ohledu na to kde a jak data prohlíží. Druhým typem je výsledná konzistence, která vychází z myšlenky, že za předpokladu, že se na dotyčné entitě nedělají změny, budou všechny případy čtení této entity ukazovat stejnou hodnotu, konečnou. Třetím typem je hybridní konzistence, která se často používá v databázích NoSQL. Pro úspěšné zálohování databáze je potřeba zjistit jak jsou databáze provozované, a o jaký druh databáze jde. Článek dále uvádí doporučení pro osm důležitých databází s informacemi o metodě volby pro databáze Oracle, SQL server, DB2, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cassandra a DynamoDB.


Datový sklad: Chytrý zdroj pro analytiku

COMPUTERWORLD 6/2022, Martin Heller, str. 28-29

Databáze jsou typicky klasifikované jako relační (SQL) nebo noSQL, transakční (OLTP) nebo hybridní (HTAP). Pokusy o vytvoření jednotných databází pro všechna data v rámci podniku se označují jako datová jezera (data lakes), pokud se data ponechají v původním formátu nebo jako datové sklady, jestliže se údaje převedou do společného formátu a schématu. Podmnožiny datového skladu se pak nazývají datová tržiště (data mart). Datový sklad je tady analytická databáze obvykle relační, která je vytvořena ze dvou nebo více zdrojů dat, obvykle určená pro ukládání historických dat, jež mohou dosahovat objemu velikosti petabajtů. Datový sklad se využívá kvůli tomu, že jakmile se do něj data zkopírují, lze pro dobrý výkon analytických dotazů indexovat vše co firmu v datovém skladu zajímá, aniž to ovlivní výkon zápisu databáze OLTP. Dalším důvodem k použití podnikových datových skladů je umožnění spojení dat z více zdrojů pro analýzu. Jaký je rozdíl mezi datovým skladem datovým jezerem a datovým tržištěm? Datová jezera, která ukládají soubory dat v nativním formátu jsou v podstatě schéma při čtení, což znamená, že jakákoli aplikace, která čte data z jezera si bude muset zavést vlastní typy data vztahy mezi těmito daty. Datové sklady naopak představují schéma při zápisu, což znamená, že datové typy, indexy a vztahy jsou zavedené už datech tak, jak jsou uložená v EDW. Datové sklady obsahují celopodniková data, zatímco datová tržiště zahrnují data orientovaná na konkrétní firemní záležitosti. Datová tržiště mohou být na datovém skladu závislá, nezávislá nebo mohou být hybridem obou zmíněných variant. Jaká je vhodná architektura datového skladu? Obecná architektura se skládá ze zdrojových dat, staging databáze, nástroje ETL nebo ELT, fyzického úložiště a nástroje pro prezentaci dat. Každá vrstva slouží jinému účelu. Je lepší mít datový sklad v cloudu nebo ve vlastní infrastruktuře? V současné době je trendem přesunout vše nebo alespoň část datového skladu do cloudu, aby se využila inherentní škálovatelnost prostředí a snadnost připojení k dalším cloudovým službám. Nevýhodou přesunu petabajtů dat do cloudu jsou provozní náklady. Existují dva hlavní přístupy jak navrhnout datový sklad a to návrh datového skladu shora a návrh datového skladu zdola nahoru. V konečném důsledku všechna rozhodnutí spojená s podnikovými datovými sklady závisejí na konkrétním cíli společnosti jejich prostředcích a rozpočtu.


Svět v oblacích Clouduji, tedy jsem?

IT Systems 4/2022, příloha Cloud computing 2022, Jakub Fiala, str. 7

I v České republice zažíváme boom cloudových služeb. Dostupnost aplikace odkudkoliv a kdykoliv a na čemkoliv přinesla výzvy pro poskytovatele informačních systémů. Česká republika se snaží pomocí různých vyhlášek a zákonů problematiku cloudu uchytit a pomáhá definovat jednotlivé parametry pro bezpečné a efektivní provozování aplikací v cloudu. Vyhláška č. 315/2021 Sb. O bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci nebo vyhláška č. 316/2021 Sb. O některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu, definují pravidla pro cloudové provozování systému pro organizace veřejné moci. V jejich definicích nalezneme spoustu obecně platných ustanovení, které mohou pomoci v oblasti nestátních organizací a jednotlivcům. Zásady, které by firmy měly dodržovat v rámci provozování aplikací, jsou například požadavky na provedení penetračních testů včetně intervalu jejich provedení, požadavky na zajištění kontinuity provozu a plánu na obnovu poskytovaného systému po havárii nebo požadavky na zajištění důvěryhodnosti, integrity a dostupnosti informací. Společnosti, kterým se podařilo zapsat do katalogu v cloud computingu, musely díky těmto všem požadavkům splnit přísná kritéria. K takovým společnostem patří například Microsoft nebo Gordic. Podnikání stále více transformuje IT business driven model, tedy podpora businessu pomocí IT systémů a aplikací. I tento trend vede k přechodu aplikací do formy cloud computingu.


Evoluce úložišť: od technologie flash po cloud

IT Systems 4/2022, Fred Lherault, str. 54-55

S rostoucím významem dat roste i důležitost jejich ukládání. Jaká je novodobá historie ukládání dat? Za důležitý milník ve vývoji lze považovat období po roce 2000, kdy se v podnikových úložištích začala používat technologie flash. K tomu, aby se prosadila jako mainstrsyeamové úložné řešení, bylo potřeba vyřešit cenovou dostupnost, spolehlivost a také to, aby se technologie flash dala snadno používat, nasazovat a rozšiřovat. Situace se změnila v roce 2009, kdy se na scéně objevila společnost Pure. Tato společnost byla prvním dodavatelem a průkopníkem řešení typu all-flash a prosadila je na trhu jako hlavní proud. V roce 2011 přišla na trh kombinace cenově dostupných disků flash se sofistikovaným softwarem vyvinutým právě pro potřeby úložných systémů, která měla snížit cenu a zajistit odolnost požadovanou podnikovými zákazníky. V roce 2014 přišla inovace umožňující zákazníkům udržovat a aktualizovat úložná pole v pravidelných intervalech. V roce 2015 se zavedla správa úložišť na bázi cloudu, což výrazně usnadnilo práci týmům odpovědným za infrastrukturu. V roce 2016 byla na trh uvedena první platforma UFFO, která představovala odpověď na problémy spojené se strukturovanými daty. V tomtéž roce vznikla schopnost obnovy ze záloh po výpadku. V roce 2017 se objevily paralelní úložné protokoly jako je NVMe a NVMe over Fabrics, které pomohly síťovou komunikaci úložišť opravdu optimalizovat. V roce 2018 přišla nabídka úložiště jako služby (STaaS). V roce 2019 bylo na trh uvedeno první a jediné pole pro flashová úložiště založené čistě na technologii QLC. V roce 2020 se kontejnery a Kubernetes staly hlavní hnací silou dalšího vývoje.

Sekce Datacentra
Košík