Rešerše: ERP/CRM/DMS (3Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


ERP: Cloud nebo on-premise?

COMPUTERWORLD  07-08/2019, Vít Petrjanoš, str. 16-20

ERP systém má za cíl zefektivnit pole výroby, financí, HR a řízení vztahu se zákazníky ve firmě. Variant ERP systémů je v ČR celá řada a to jak v cloudové, on-premise, tak hybridní verzi. V některých řešeních není mezi cloudovou a on-premise žádný rozdíl. U on-premise verze zákazník nemusí mít žádné větší povědomí o informačních technologiích. U cloudové verze je dobré mít dobré znalosti IT alespoň v oblasti bezpečnosti dat. Přechod do cloudu také většinou vyžaduje modernizaci a přechod na aktuální verze operačních systémů, databázových serverů a dalších aplikací. Cena ERP je variabilní, u on-presmise řešení je většinou jednorázový náklad na licence spojený s pravidelným ročním poplatkem za údržbu systému, u cloudového řešení platbu za serverový výkon CPU (nebo RAM) a prostor v diskovém poli doplňuje platba za bezpečnost a zabezpečení proti výpadku. K trendům v ERP patří přesun systémů do cloudu a důraz na oborová řešení. Vždy je ale nezbytné před výběrem ERP systému definovat k čemu má být nový software dobrý, jaké jsou jeho požadavky na provoz a neopomenout to, že ERP by mělo mít moderní a aktuální architekturu pro budoucí použití nových aplikací a technologií.


Deset tipů jak hladce implementovat informační systém

COMPUTERWORLD  07-08/2019, Irena Poláková, str. 22

Implementace nového ERP systému ve firmě vyžaduje patřičnou pozornost. Autorka shrnuje deset tipů pro lehčí zavedení nových procesů ve firmě. Patří sem například otevřená komunikace a dobrý výběr dodavatele. Jelikož se jedná o o dlouhodobější proces někdy i v řádu let, je dobré zvolit takového dodavatele, který zná firmu, chápe její cíle a potřeby a umí přijmout odpovědnost za svoji práci. K dalším doporučením patří školení, například zaměstnanců a kolegů aby uměli s novým systémem zacházet nebo testování, a to proto pokud se objeví nějaká chyba aby byla možnost ji co nejdříve vyřešit.


Nezapomínejte na pravidelné revize ERP

businessworld.cz, 26.08.2019, Ryan Warnock

Systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) začínají po čase vykazovat známky stárnutí. Manažeři, kteří z něj získávají data pro důležitá obchodní rozhodnutí, začínají pozorovat pomalejší odezvy. Procesy, které běžely hladce, se začínají zadrhávat, a v důsledku toho může klesat efektivita. Neřešené problémy se mohou hromadit a po čase se může stát, že ERP systém začne způsobovat neplánovaná přerušení provozu, která se negativně projeví na výsledcích. Proto je nutná kontrola stavu ERP systému. Tu lze provést v pěti krocích. Prvním krokem je zjištění stavu systému, například zda funguje systém naplno, nebo má nějaké rezervy. Druhým krokem je zjištění úrovně vyspělosti. Vyspělost ERP systému má tři jednoznačně definované stupně a těmi jsou zahájení EPR projektu, implementovaný systém v plném provozu a zapojení ERP systému do běžné činnosti podniku. V této fázi podnik by měl mít z jeho pravidelného používání strategický užitek. Třetím krokem je omezení výpadků způsobených problémy s výkonem ERP systému, toho lze dosáhnout spoluprací a získáním zkušeností s osobami, které systém reálně využívají v pracovním procesu. Čtvrtým krokem je zajištění integrity dat. Revize ERP systému pomáhá zlepšit integritu dat, a tedy zpřesnit a zrychlit reporting. Pátým finálním krokem je stanovení dalších kroků podle výsledků ke kterým se došlo v předcházejících fázích. Kontrola ERP má vždy smysl, i v případě že systém funguje uspokojivě.


7 kroků, které udrží vaše ERP v dobré kondici

businessworld.cz, 27.08.2019, Ryan Warnock

ERP systém potřebuje údržbu protože výkonnost ERP systému ovlivňuje kybernetickou, ekonomickou i zaměstnaneckou bezpečnost v podniku. Článek ukazuje sedm kroků které s údržbou ERP pomohou. Prvním krokem je důkladné seznámení se se systémem. Druhým krokem je zhodnocení interní schopností zaměstnanců, zda jsou schopni se o ERP starat či si najmout externího specialistu. Třetím krokem je zvážení finančního hlediska jednotlivých variant údržby. Čtvrtým krokem je nastavení parametrů smlouvy o zaručené úrovni služeb (SLA). U externích služeb a přímé podpory výrobcem je nutné trvat na jednoznačně formulovaných parametrech. Pátým krokem je naplánování životního cyklus firemního ERP. Je to nutné kvůli snížení nákladů. Šestým krokem je bezpečnost, kterou lze zaručit pravidelným zálohováním a obnovou systému. Posledním krokem je revize systému neboli úplná kontrola stavu ERP, která by se měla dělat v pravidelných intervalech. Zjišťuje se při ní funkčnost systému a řeší problémy, které by jej mohly zpomalovat nebo jinak negativně ovlivňovat. Uvedené rady pomáhají udržet firemní ERP systém v perfektně funkčním stavu.


4 hlavní přínosy cloudového ERP systému

businessworld.cz, 03.09.2019, Ryan Warnock

Co vede podniky k přechodu na cloudové ERP systémy a jaké jsou hlavní přínosy tohoto kroku? Prvním přínosem je snížení nákladů. Cloudové ERP systémy mívají oproti tradičním, lokálně provozovaným systémům nižší implementační náklady. Není nutné nijak instalovat nebo upravovat hardware, což znamená, že software může být zaveden a zprovozněn zcela bez přerušení provozu. Odpadá údržba serverů, takže ubude práce IT oddělení. Rozšiřování a aktualizace softwaru probíhají v cloudu, opět bez plošného přerušení provozu. Přechod do cloudu tedy znamená mnoho ušetřených hodin práce. Druhým přínosem je vzdálený přístup. Zaměstnanci mohou mít plnohodnotný přístup ke cloudové ERP platformě při práci na dálku stejně jako od stolu v kanceláři. I když je pracovník mimo kancelář může kdykoli nadřízenému obratem odpovědět. Zaměstnance neomezuje ani užívání služebních zařízení, nemusí mít firemní notebook, aby večer nebo přes víkend doma dokončili naléhavý úkol. Cloud také znamená univerzální přístup neomezený rozpočtem. Třetím přínosem je Business intelligence (BI). Cloudové ERP systémy jsou inovativní, protože je lze snadno integrovat s dalšími nástroji, které usnadňují chod podniku. Získávání informací je snadné, mohou-li se aplikace business intelligence (BI) napojit na utříděné datové úložiště a záznamy aktivity uživatelů z ERP. Čtvrtým přínosem je vyšší bezpečnost. Kyberbezpečnostní opatření jsou centralizovaná a flexibilní a umožňují jemně odstupňované nastavení přístupových oprávnění. Cloudové platformy jsou vybavené bezpečnými bránami pro vzdálený přístup a systémy pro správu dokumentů, které brání stahování a lokálnímu ukládání citlivých informací, aby nemohlo dojít k jejich úniku.


Jak na vlastní ERP

computerworld.cz, 18.07.2019

Článek přináší pohled do jednoho z největších internetových obchodů u nás – Alzy a jeho podnikového systému. ERP si firma tvoří od začátku sama, jejich ERP se jmenuje Konzole. Tento systém má v současné době přes 160 modulů a kromě zpracování objednávek v sobě zahrnuje i celý obchodní proces a nábor nových zaměstnanců. Pracují s ním všechna oddělení napříč firmou – logistika, celá pobočková síť e-shopu včetně call centra, personálního oddělení, marketingu a obchodníků. Nyní firma pracuje na nové verzi – Konzoli 2.0. Konzole 2.0 už nebude monolitická, je postavená na tzv. mikroservisách. Každá mikroservisa zahrnuje jednu doménu, např. logistiku nebo finance. Je v maximální možné míře nezávislá na ostatních mikroservisách a má svoji vlastní databázi. Je jasně daná zodpovědnost, jak mikroservisy, tak vývojáře. Každý vývojář má svoji oblast, které rozumí, nemusí se bát složitého systému. A kdyby někdo z firmy rozbil některou mikroservisu, tak zbytek systému bude stále fungovat. Konzole 2.0 neběží ve veřejném cloudu. Místo toho Alza postavila vlastní on-premise. Důvodem pro toto řešení je síťová latence a cena.


Umělá inteligence je budoucností ERP

computerworld.cz, 08.08.2019, Maria Korolov

Dodavatelé ERP v současnosti přidávají do svých produktů funkce strojového učení, které mohou pomoci v mnoha oblastech podnikání. Ve firmě AmerisourceBergen, která je výrobcem léčiv s devatenácti tisíci zaměstnanci uvažovali jak zeefektivnit cenovou politiku svých výrobků. Dříve tato firma používala tabulky k získávání dat z různých systémů, aby určila výrobní náklady, a používala historii a své vlastní všeobecné znalosti, aby se pokusila zjistit citlivost zákazníků na změny cen a chování konkurence. Nyní se snaží přejít na integrovaný systém, který automaticky počítá výrobní náklady, analyzuje historická data transakcí a získává externí data, jako jsou předpovědi počasí, k vytvoření základní vrstvy pro budoucí nasazení AI. Zatím využívá z různých AI funkcí pouze vestavěné expertní algoritmy, jako jsou upozornění, když se cena nastaví pod náklady. Tyto algoritmy se vytvořily na základě práce datových vědců, ale nejsou průběžně generované systémem strojového učení. Do budoucna firma očekává přínos v oblasti upozornění na podnikatelská rizika. Další využití strojového učení je v automatizaci pracovních toků. Díky inteligentní automatizaci by v budoucnu také bylo možné trávit cenovou administrativou méně času než dosud.


Digitální revoluce a generace mileniálů zcela mění CRM

www.systemonline.cz, 16.7.2019, Dalibor Šrámek

Dnešní generace mileniálů je zvyklá být neustále online a využívat více různých komunikačních kanálů. Od podniků očekává, že se jí přizpůsobí a budou jí nabízet relevantní nabídky, protože pokud to firmy neudělají, o zákazníka přijdou. Chtějí-li společnosti v „nové éře“ CRM uspět, musí vsadit na analytiku v reálném čase a zůstat proaktivní. Úspěšné organizace budou muset v budoucnu vztah se zákazníkem pojímat a podporovat daleko šířeji s důrazem na zákaznické očekávání a zákaznickou zkušenost. Pro účinnou a kontextově relevantní komunikaci se zákazníkem jsou třeba jak historická data, tak data v reálném čase z komunikačního kanálu. V reálném čase musí proběhnout i jejich vyhodnocení. Důraz je také kladen na kvalitu a přívětivost rozhraní pro uživatele, protože uživatelé očekávají rychlé, konzistentní a relevantní odezvy. Výzvy z pohledu implementace zde přináší změna charakteru, rychlosti a množství dat a modernizace uživatelských rozhraní. Přijetí faktu, že komunikaci řídí zákazník, neznamená, že by se firma nemohla a neměla proaktivně připravit. V rámci komplexního profilu může na základě dostupných dat odhadnout dostupný obchodní potenciál pro každého zákazníka z pohledu objemu a struktury vhodných nabídek za pomoci analytiky. Tímto způsobem je možné optimalizovat jak nabídku pro jednotlivé zákazníky, tak i nabídky v rámci celého zákaznického portfolia.


Od správy kontaktů k řízení vztahů se zákazníky

www.systemonline.cz, 12.8.2019, David Pejšek

Systém CRM zvládá ve firmě strategické plánování, marketingovou podporu, prodej a realizaci i následný servis a finální reporting. Základním předpokladem úspěšného podnikání je důkladná analýza trhu. Pokud tedy společnost poskytne všechny potřebné údaje patřičně vybavenému CRM systému, bude díky zabudované analýze zákaznického chování firma schopna marketingové kampaně automaticky plánovat i provádět.  Tyto kampaně bude také moci přesně zacílit na vybrané skupiny zákazníků prostřednictvím více komunikačních kanálů. Reakce zákazníků v prostředí jednotlivých komunikačních nástrojů dokáží pokročilejší CRM systémy sledovat v reálné čase. Během samotného prodeje lze díky CRM systému mít také přístup ke všem relevantním informacím o obchodním případu. Většinu obvyklých procesů dokáže CRM systém vhodně zautomatizovat a maximálně zjednodušit, například díky hromadné korespondenci nebo přednastaveným šablonám. V CRM systému lze také nadefinovat specifický realizační proces pro dlouhodobé projekty a zakázky. Snadné bývá též propojení na DMS systémy. Jednoduchost systému a propojenost jeho modulů přispívá k úspěšnému řešení firemních procesů.

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík