Rešerše: ERP/CRM/DMS (2Q 2023)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


HRM systémy na cestě k duši lidí

COMPUTERWORLD 4/2023, Vít Petrjanoš, str. 10-14

Human Resource Management neboli sady pro řízení lidských zdrojů většinou spravují základní funkce v oblasti HR, jako jsou vedení evidence zaměstnanců, správa benefitů a příprava mezd. K méně častým funkcím patří rozpočtování a prognózování z hlediska řízení pracovních sil a také nástroje pro vzdělávání. Do nástrojů HRM se stále častěji vkládají prvky umělé inteligence, které pomáhají předvídat míru úbytku zaměstnanců, snižovat fluktuaci pracovníků odhalováním vzorců chování a pomáhat jim zvyšovat kvalifikaci. Moderní cloudová řešení HRM lze nakonfigurovat tak, aby se přizpůsobila potřebám jednotlivých zákazníků. Co je systém HRIS? Human Resources Information System je informační systém pro lidské zdroje, který také usnadňuje a zefektivňuje řízení lidí. Jedná se o samostatný software nebo software typu SaaS, který má personálnímu oddělení pomoci při řízení lidí, zásad a postupů. Rozdíl mezi HRM a HRIS je ten, že HRM zahrnuje moduly pro sledování a správu kvalitativních informací o zaměstnancích, jako je spokojenost a angažovanost zaměstnanců. Systémy HRIS mají jako společné funkce správu informací o zaměstnancích, dokumenty společnosti, nábor zaměstnanců, ATS, správu benefitů, otevřené přihlašování, správu nepřítomnosti, správu odměňování a výplaty a školení. Výhodami systémů HRIS jsou efektivnější projektování a rozpočtování nákladů na HR a zvýšení efektivity při rozhodování. Také analýza dostupných dat je díky HRIS jednodušší. Zlepšuje i soukromí a bezpečnost díky digitálnímu zabezpečení informací. Jaký HRIS si vybrat? Dobré je získat doporučení kolegů, jiných zákazníků nebo recenze z odborných webů. Dané řešení by mělo růst spolu s firmou, důležitá je i integrace a kompatibilita. Řešení pro řízení lidského kapitálu, HCM, zahrnuje celé spektrum výkonnosti a angažovanosti zaměstnanců, a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Tyto systémy jsou agilnější a diverzifikovanější. Systémy HCM usnadňují vyhledávání talentů, nábor kandidátů, správu mezd zaměstnanců a správu benefitů. Nástroje HCM se dělí do tří základních kategorií. První kategorií jsou základní nástroje HR, které mají moduly jako správa benefitů, mzdovou agendu, evidenci zaměstnanců a docházku. Druhou kategorií jsou nástroje TM (Talent Management), které zahrnují moduly nábor zaměstnanců, školení, řízení výkonnosti, správu odměňování, pracovní postupy a pracovní sílu. Třetí kategorií jsou nástroje pro zapojení zaměstnanců, které mají modul mobilního přístupu a spolupráce. Nejvíce se v současné prodávají cloudová řešení, klíčovými hráči jsou na trhu SAP SuccessFactors, Ultimate Software, Workday, Oracle HCM a ADP Vantage HCM.


Operativní řízení výroby se automatizuje

COMPUTERWORLD 5/2023, Vít Petrjanoš, str. 11-15

S rozvojem integrovaných výrobních systémů se objevuje nový termín pro řízení výrobních operací umožňující spojení systémů ERP a MES. Tímto termínem je MOM, Manufacturing Operations Management, jedná se o komplexní podnikový systém pro výrobu. Těmto systémů předcházely systémy MRP I, MRP II a ERP systémy. V systémech MOM se ERP plně přesunul do prostoru MES. MOM zahrnuje funkcionalitu obou systémů. Software MES pomáhá výrobcům hladce řídit každodenní procesy a integrace MES s ERP a SCM (Supply Chain Management), to ještě více usnadňuje. Největší hodnota MES softwaru je jeho složitost. Každý systém musí být nakonfigurován a přizpůsoben pro to, co daná společnost vyrábí. Jedním z úkolů systému MES je pomocí vhodných algoritmů sestavit optimální pořadí objednávek přenesených ze systému ERP. Jaká je optimální posloupnost závisí na mnoha faktorech i v rámci jednoho výrobního závodu. Při plánování sekvencí výroby se musí zohlednit hledisko zákazníka a hledisko orientované na náklady s cílem minimalizovat výrobní náklady. Důležitým požadavkem na plánovací funkci MES je, že by měl mít nástroj, který porovnává cílové časy z plánu práce se skutečnými časy a následně cílové časy upravuje. Co se týče plánování práce, před samotným plánováním je vhodné rozdělit množství zakázek na definované časové úseky, neboli časové kontejnery. Zadávání úkolů ovlivňují faktory jako termín dodání, kvalita dodávky, přepravní časy, čekací doby, aktuální přidělení zdrojů, doba čištění a údržby nebo náklady na seřízení v závislosti na pořadí. Pro sekvenční plánování většího souboru zakázek musí MES zajistit synchronizaci procesního řetězce pomocí parametrů v pracovním plánu a bezkolizní plánování fondu zakázek v příslušném časovém kontejneru. Pro systémy MES vždy byla klíčová připojená zařízení. MES je nyní snadno propojitelný s ERP a internetem. Hlavními funkcemi MES jsou plánování a dispečink, řízení kvality a sběr dat. Nyní je digitalizace výrobních systémů nazývána jako digitální výroba, Výroba 4.0 nebo Smart Manufacturing. Inteligentní výroba je poháněna sbližováním technologií a iniciativ pro zlepšování procesů s potenciálem zlepšit způsob, jakým výrobci řetězí procesy a systémy v celém hodnotovém řetězci výrobků. V čele digitální transformace výroby stojí nové inteligentní výrobní technologie včetně průmyslového internetu věcí.


Šest rozhodujících kritérií pro výběr systému MES a šest chyb, kterých byste se měli vyvarovat

IT Systems 4/2023, Peter Bílik, Martin Kudláč, str. 10-12

Jak vybrat MES systém, který se nejlépe hodí do firemního provozu? Funkčnost systému je jedním z nejdůležitějších kritérií, nakolik určuje, jaké úkoly může MES systém provádět. A na funkčnosti a vlastnostech systému zároveň závisí, i jak dobře bude systém přidělené úkoly provádět. Integrace je také kritická, protože dobrý MES systém by měl být schopen se bezproblémově napojit na ostatní softwarová řešení ve firemním provozu a také na výrobní či montážní zařízení. Důležitá je také podpora a údržba. Je potřeba mít k dispozici odborníky jak pro případy výpadků, ale také pro další rozvoj. Škálovatelnost je také nutností. Při výběru je potřeba zohlednit nejen cenu díla, ale také skryté náklady, kterými může být například integrace nebo zaškolení. Šest klíčových kritérií pro výběr MES tedy jsou cíle a funkčnost, uživatelský komfort, celkové a provozní náklady, škálovatelnost, integrovatelnost a zákaznická podpora a údržba. K dalším kritériím patří velikost podniku nebo provozu, typ provozu a odvětví, plán rozvoje a investic, funkce, které jsou potřeba a funkce s přidanou hodnotou. Jakých šesti chyb se při výběru MES vyvarovat? Těmito chybami jsou nedostatečná technologická infrastruktura, nedefinování zadání systému, nezapojování zaměstnanců do přípravného procesu, nevyškolení zaměstnanců, neotestování MES systému a nakonec nepřipravení dodavatelé. Výběr nového MES systému je poměrně komplexní proces. Důsledná příprava usnadní celý proces a zamezí nedorozuměním a zbytečnému protahování celého postupu.


Nejčastější problémy ve výrobě

IT Systems 5/2023, Příloha IT pro výrobní podniky 1/2023, str. 6-7, Vladimír Bartoš

Jedním z největších umění implementace informačního systému je volba správného detailu evidence informací potřebných pro plánování. Plánování lze rozdělit na střednědobé a krátkodobé. Střednědobé určuje práci s přesností na dny a hlavně definuje plán nákupu. Krátkodobé rozvrhování se zabývá stanovením ideální fronty operací na jednotlivá pracoviště. Míru detailu pro střednědobé plánování určuje kusovník. Pro řízení rozpracovanosti je potřeba definovat technologický kusovník tak, aby kopíroval reálně existující mezisklady mezi výrobními středisky. Chybou je zavádět kusovníkové uzly uvnitř aktivit v rámci výrobního střediska. ERP systém pak bude generovat místo jednoho výrobního příkazu příkazů více a pokud v nich není správná evidence příjmů a výdejů, rozpadne se celé střednědobé plánování. Aktivity uvnitř střediska by měly být popsány pomocí operací. Míra přesnosti evidence práce na operacích pak určuje míru přesnosti informací o rozpracovanosti v rámci střediska. Evidence práce po operacích potřebují firmy ze tří důvodů a to pro detailní krátkodobé rozvrhování výroby, pro sledování výkonu operátorů a pracovišť, a pro dohledatelnost příčin v případě nekvality výrobku. Detail evidence může být volitelný od evidence operátora, pracoviště a vyrobených kusů na operaci, až po detailní evidenci startu, přerušení a konce operace. Je nutné zajistit komfort pro hlášení práce. Lze také eliminovat chyby jako automatické odhlašování operátorů při dosažení určitých podmínek. Nejvyšší úrovní je pak automatické hlášení práce výrobními technologiemi. Štítky pro značení rozpracovanosti a výrobků by neměly být tištěny z izolovaných SW. Formát štítku lze ručně programovat nebo lze využít specializovaný SW. Co se týče průvodek tisknutých z ERP, ty se nemají tisknout moc dopředu, protože fixují plánovaný stav a neumožňují pružné změny fronty práce dle okamžité potřeby. Pokud ERP systém disponuje MES modulem, jehož uživatelské rozhraní lze optimalizovat pro různé typy pracovišť a koncových zařízení, lze postupně upustit od tisku papírových podkladů. Skladník může vidět na svém mobilním terminálu, které zásoby má kam do výroby odvézt včetně načasování a priorit.


ERP systémy ohlídají talenty či zákaznickou zkušenost

hn.cz, 12.4.2023, Marcela Štefcová

Firmy očekávají ze strany ERP systémů plnou podporu při nutnosti reagovat na změny na trhu, při zefektivňování a zvyšování udržitelnosti procesů, snižování nákladů a při predikci možných problémů a hledání řešení. Současné ERP systémy jsou vybaveny novými funkcemi, jako je integrace založená na API (rozhraní pro programování aplikací) v reálném čase, zpracování událostí, integrovaná analytika a strojové učení. Zvyšuje se i zájem firem o komplexní řešení lidských zdrojů v ERP systémech přesahující běžnou HR administrativu. Stoupá také zájem o řešení sledující zákaznickou zkušenost. Prodejní a marketingové sekce ERP systémů založené na dokonalé znalosti zákazníka, jeho transakcí i behaviorálních dat dokážou díky množství dat a s pomocí vestavěné inteligence v reálném čase reagovat na konkrétní situace a požadavky. Celkově se zvyšuje tlak na rychlejší implementaci, snadnou aktualizaci i údržbu řešení a nižší celkové náklady. S tím souvisí i potřeba okamžité dostupnosti dat a jednoduchého ovládání nejlépe přes mobilní zařízení nebo webové prohlížeče. Trendem je proto migrace do cloudu. Migraci ERP systémů do cloudu lze pozorovat napříč všemi sektory včetně výrobního, který stál dosud spíše stranou. Cloudové řešení je výhodné i pro začínající firmy. Nemusí udržovat vlastní infrastrukturu a software a vynakládat velké prostředky na jejich pořízení a údržbu. Jeden dodavatel systému i prostředí pro provoz znamená i efektivnější implementaci a servis. S provozem ERP v cloudu souvisí i snaha zákazníků a dodavatelů o co nejvyšší zabezpečení systémů. Výrazný boom lze také předpokládat u technologií využívajících umělou inteligenci. Nejvýraznější posun aktuálně nastává v oblasti generování textů uvedením ChatGPT od OpenAI. Umělá inteligence má vliv i na ERP systémy, a to jak v oblasti vlastní funkčnosti systémů, tak i jejich obsluhy a práce s nimi. Roste využívání AI ve výrobních procesech s nedostatkem zdrojů a komplikovanými dodavatelskými řetězci s cílem včas předvídat možné výpadky a problémy. Zvyšuje se i důraz na udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Digitalizace a bezpapírové kanceláře jsou dnes již v mnoha podnicích standardem. Zvyšuje se ale poptávka po produktech, které jsou vyrobeny udržitelnou cestou a samy jsou šetrné k životnímu prostředí. Pro podniky a ERP systémy to znamená implementaci nových funkcionalit, a to ve dvou rovinách, aktivní a pasivní.


Jak pro váš byznys vybrat ten nejlepší CRM nástroj?

mzone.cz, 13.4.2023

Které firmy oslovují nejvíce zákazníků svojí nabídkou CRM systému? První firmou je Salesforce. Jedná se o nejlépe přizpůsobitelný CRM systém. Společnosti, které potřebují v aplikaci CRM mnoho možností přizpůsobení, by měly zvážit Salesforce Sales Cloud. Mezi jeho vlastními možnostmi přizpůsobení a interním ekosystémem i službou AppExchange třetích stran jsou možnosti vytvoření platformy na míru téměř nekonečné. Salesforce CRM umožňuje podnikům vytvářet přizpůsobené reporty a dashboardy, které pomáhají analyzovat data a zlepšovat vztahy se zákazníky. Druhou firmou je HubSpot. Toto Toto CRM je nejlepší pro škálování byznysu. HubSpot je CRM systém, který je zaměřen na inbound marketing. Nabízí nástroje pro správu kontaktů, e-mail marketing, sociální sítě a další funkce, které pomáhají firmám získat a udržet zákazníky. HubSpot nabízí všechny funkce na jednom místě. Navíc ho lze snadno integrovat s různými aplikacemi a službami, jako jsou Google Analytics, LinkedIn a mnoho dalších. Je cenově dostupný a snadno ovladatelný. Třetí firmou je Zoho CRM. Jedná se o nejlepší CRM pro malé firmy, je to nástroj, který vše v jednom. Malé podniky, které hledají univerzální řešení, by se měly poohlédnout po Zoho CRM Plus. Tato platforma spojuje prodej, marketing, help desk, sociální sítě, projekty a další kanály do jedné platformy. Také nabízí levné sady doplňků, například Finance, Vlastní aplikace a Formuláře pro snadnou integraci. Čtvrtou firmou jr Microsoft Dynamics 360. Jedná se o integrovaný systém, který kombinuje funkce CRM a ERP. Jedná se o cloudovou službu, která poskytuje kompletní řešení pro správu vztahů s klienty, obchodních procesů a dalších podnikových operací. Umožňuje vytvoření přizpůsobených polí, formulářů a procesů, které odpovídají konkrétním potřebám. Kromě správy zákaznických údajů, sledováním prodeje a správy marketingu je systém užitečný i na řízení finančních operací. Umožňuje organizacím spravovat účetnictví, fakturaci, řízení peněz a další finanční toky. Pátou formou je Pipedrive. Je to snadno ovladatelný CRM nástroj. Pokud firma potřebuje snadno použitelný software CRM pro prodej, je Pipedrive dobrou volbou. Tato platforma nabízí spoustu flexibility, ale jejím jediným cílem je pomáhat prodejcům prodávat. Není v něm mnoho marketingových nebo servisních funkcí, které by rozptylovaly. Pipedrive nabízí několik doplňků souvisejících s prodejem. Pro navázání kontaktu s potencionálními zákazníky využívá živý chat nebo chatbota. V reálném čase dokáže sbírat údaje o firmách, které firmu navštěvují. Identifikuje také konkrétní návštěvníky, které již jsou ve firemním systému.


6 praktických tipů, jak využít ERP systém naplno

erpforum.cz, 24.4.2023, Matěj Štochl

Prvním tipem je správné definování podnikových procesů a požadavků. Analýza procesů se provádí ještě před samotnou implementací ERP systému a jejím jádrem je zjistit, jak vlastně firma funguje na organizační a procedurální úrovni. Teprve na základě těchto poznatků je možné přesně určit, které oblasti může podnikový systém automatizovat či zefektivnit. Druhým tipem je využití možnosti zákaznických úprav. Poskytovatelé ERP systému v řadě případů nabízí široké možnosti přizpůsobení daného řešení na míru klientovým požadavkům. Zákaznické úpravy se mohou svým rozsahem lišit od drobných úprav uživatelského rozhraní až po rozsáhlé programátorské modifikace zahrnující například propojení s jinými systémy třetích stran. Třetím tipem je důkladné proškolení zaměstnanců. Už v rámci implementace je nutné se ujistit, že budoucí uživatelé systému jsou s jeho ovládáním seznámeni a dokáží jej naplno využít v běžném provozu. Poctivý dodavatel svoji péči věnuje firmě i po ukončení implementace a poskytuje konzultanty i během procesu adaptace právě pro tyto účely. Čtvrtým tipem je využití analytických a reportovacích nástrojů. Pomocí nejrůznějších metrik a KPI tak lze měřit výnosnost zakázek, vytížení jednotlivých oddělení nebo dobu potřebnou ke zpracování zakázky. Pátým tipem je zaměření se na mobilitu. Řada produktů na trhu je vybavena mobilními aplikacemi či klienty pro vzdálený přístup, s jehož pomocí lze s ERP systémem plnohodnotně pracovat i mimo kancelář. Tato inovace přináší výrazné výhody všem zaměstnancům napříč všemi firemními odděleními. Šestým tipem je správný výběr dodavatele ERP systému. jde o výběr dodavatele, se kterým bude firma spolupracovat mnoho let. Takový dodavatel by měl nasadit ERP systém tak, aby byl pro firmu přínosem, ale zároveň by měl být k dispozici i po nasazení systému. Implementací ERP systému celý projekt nekončí, ale naopak spíše začíná.


Technologické ERP trendy: kompozitní systémy, automatizace, simulace

systemonline.cz, 3.5.2023, Rick Rider

Prvním trendem je kompozitní ERP. Poptávka kupujících směřuje k jednoduššímu a rychlejšímu procesu pořízení, personalizaci a nasazení ERP. Mnoho větších softwarových společností získalo v akvizicích řadu nových řešení, ale naprostá většina z nich ještě není nativně integrována se stávajícími cloudovými službami. Letošek by měl být rokem, kdy se kompozitní ERP stane skutečností prostřednictvím fungující platformy pro digitální transformaci, která se stane technologickým pojivem každé organizace. Druhým trendem je provázaná automatizace. Organizace potřebují rychleji prokázat návratnost investic a zároveň se zaměřit na ty oblasti svého podnikání, které generují největší náklady a rizika. Nejčastěji to bývá oblast provozu a pracovní síly. Bude se projevovat tzv. hyperautomatizace, která počítá s mnoha provázanými úkoly, procesy, systémy. Třetím trendem jsou podnikové simulace. Podniky budou chtít zjistit, zda jim nové cesty pomohou rychleji přijímat zásoby, prodávat více výrobků, snižovat plýtvání, přecházet na nové trhy, nebo dokonce vyhodnocovat reakci na nové situace na trhu. Realizace takto rozsáhlých simulací lze provádět v testovacích prostředích, ale to s sebou nese příliš pracnou migraci nebo obnovu dat, zdokonalování procesů a případné přenesení změn do výroby. Lze tedy očekávat, že podnikoví uživatelé budou chtít mít přístup k simulacím v kontextu své každodenní práce. Čtvrtým trendem jsou podniky jako kreativní agentury. S vývojem pohledu na pracovní sílu a s rostoucím tlakem na inovace založené na návratnosti investic budou vedoucí pracovníci požadovat technologická řešení, která umožní jejich pracovníkům být kreativní. Budou chtít využívat kreativitu každého člena každého oddělení, aniž by museli pořizovat nesčetné množství nástrojů s mohutnou podporou IT oddělení. Společnosti budou v dodavateli podnikového softwaru hledat takového partnera, který jim vysvětlí, že nejen standardizace, ale také inovační kreativita s podporou správných ERP nástrojů může jejich podnik odlišit na trhu.

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík