Rešerše: ERP/CRM/DMS (2Q 2020)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Jak přesunout ERP do cloudu

CIO Business World 02/2020, Myles Suer, str. 20-21

Jak by měl CIO postupovat, pokud chce nechat migrovat ERP do cloudu? Migrace není projekt, ale změna přístupu. CIO se musí ptát, co se od změny očekává a čeho se má dosáhnout. Stojí za problémy v současném systému samotný systém, který se používá nebo lidé a procesy? Je také potřeba myslet na to, jak zajistit přenositelnost, integritu a bezpečnost dat, kontinuitu provozu a také efektivitu. Je nutno prokázat návratnost investice a ekonomický užitek. Přínos by měl být vidět nejen na snížení mzdových nákladů, ale také z hlediska efektivity, úspor a přeskupení zdrojů tam, kde podpoří odlišení od konkurence. Z hlediska pracovní síly, by měla migrace do cloudu ulevit pracovníkům od neproduktivních činností spojených se správou a údržbou systému a využít jejich schopnosti pro ekonomicky přínosnější činnosti. Přechod do cloudu v podstatě znamená migraci na nové ERP, protože výhody cloudu nestačí k ospravedlnění takového riskantního a nákladného počinu, jakým tento přesun je. Ve firmě tedy musí panovat celková shoda na potřebě nového systému, díky které budou všichni ve firmě ochotní učit se novým věcem a přistoupit ke změnám.


ERP na všechny způsoby

CIO Business World 02/2020, Vít Petrjanoš, str. 26-32

Čtyři odborníci z firemní praxe v oblasti ERP odpovídají na dotazy ohledně ERP v cloudu, jeho hybridní variantě, AI, zabezpečení a současných trendů ERP v ČR. Ohledně nasazení ERP v cloudu se odborníci shodují, že je potřeba zvážit řadu různých parametrů, jako jsou dostupnost vlastních zdrojů pro spolehlivé provozování a rozvoj systému, znalosti a zkušenosti firemních IT pracovníků nebo aktuální stav ERP ve firmě. Také se nesmí zapomenout na celkovou strategii společnosti. Co se týká výhod hybridního ERP, takové řešení může být vhodné pro instituce, které například pracují s citlivými daty, nebo instituce, které chtějí minimalizovat riziko výpadku (např. výroby) následkem přerušení komunikace s cloudem. Další plus může být to, že u hybridního ERP se zákazník stará pouze o ladění vztahu s poskytovatelem. A jak současné podnikové systémy ovlivňuje strojové učení a AI? AI se projevuje v analýze získaných dat a může také doporučit další pracovní postup zaměstnance. Strojové učení pomáhá s predikcí poptávky nebo zlepšuje plánování techniků v terénu. Odborníci také očekávají hlasové ovládání systému. Jaké bezpečnostní hrozby jsou dnes pro ERP nejaktuálnější? Stále platí, že největší hrozbou je ztráta a únik dat. Roste také hrozba kryptovirů. Cloudové služby mají oproti on-premise řešení nastavené zabezpečení na vyšší úrovni. A jaké trendy se v ERP systémech objeví? Jedná se o on-line propojení s okolím, jejich dostupnost kdekoli a jejich umístění v cloudovém prostředí. Článek obsahuje aktuální přehled dodavatelů ERP v ČR.


Implementace ERP ve výrobním podniku: ta pravá výzva

IT Systems 5/2020, Příloha IT pro výrobní podniky 1/2020, MgA. Petra Batók, str. 8-9

Postup implementace ERP systému ve výrobním podniku se v principu neliší od implementací u firem zaměřených na obchod nebo služby. Jde však zpravidla o větší a složitější projekt, kde je potřeba věnovat větší pozornost provázanosti jednotlivých agend. Také je nutné sledovat napojení na specializované softwary. Vzhledem k náročnosti projektu je důležité dodržovat předem domluvené postupy a před schválením jakékoli změny vzít v úvahu možný vliv na cenu a termín dokončení. Vždy je nezbytné vytvořit předimplementační analýzu. Tento dokument vypracovává dodavatel ve spolupráci se zákazníkem. Popisuje výchozí stav firmy, očekávané cíle a postup jak jich dosáhnout, včetně časového harmonogramu. Analýza pojmenovává i možná rizika jako jsou nedodržování termínů, navyšování požadavků nebo časté změny. Pro implementaci je také nutné zvolit ve výrobním podniku vhodný projektový tým v čele s manažerem, který si bude vědom, že mu tento projekt zabere čas nad rámec jeho klasických pracovních povinností a bude také přechod na nový ERP systém podporovat. Díky tomu namotivuje i svoje kolegy. Úspěšná implementace ERP systému se rychle projeví na zvýšení efektivity výroby i ostatních procesů a dojde také k výraznému snížení chyb vlivem lidského faktoru. Management získá relevantní výstupy pro své rozhodování a výborný přehled o všech zakázkách, což povede i ke spokojenosti zákazníků.


Digitalizujete výrobu? Nezapomeňte na pevné základy!

IT Systems 5/2020, Příloha IT pro výrobní podniky 1/2020, Milan Tesař, str. 14-15

V mnoha výrobních firmách kolem zastaralého ERP systému vznikají specializovaná řešení, která jsou používána jednotlivými odděleními podniku. Patří sem například systém CRM, systém pro údržbu nebo projektové řízení. Všechno ostatní vyřeší Excel, který ale nedokáže nahradit ERP systém. Protože se data v takovém výrobním podniku přepisují ručně, v různých uživatelských rozhraních může lehce docházet k chybám a špatným rozhodnutím. S digitalizací výroby to může být podobné. Mohou se přidat další specializovaná řešení, která zoptimalizují výkonnost výrobní části podniku. Podnik tedy bude mít optimální výrobu, ale výkonnost podniku se ve finále bude měřit podle jeho nejslabšího článku. Pro takové situace je řešením vybudování stabilních základů. Je potřeba zavést jednotnou platformu, která bude podporovat klíčové procesy od začátku do konce. Tato platforma bude tvořit digitální páteř organizace a bude otevřená možnosti napojení specializovaných nástrojů prostřednictvím API rozhraní. Jak takový systém vybrat? Je potřeba hledat takový, který ve svém standardním rozsahu pokrývá všechny klíčové procesy podniku. Je nutné dát si pozor na vnitřní integraci systému, který si chce podnik pořídit. Mnoho ERP produktů má svůj původ v opakované výrobě, která je založená na MRP (Material Requirements Planning). Všechna řešení dokážou solidně plánovat výrobu a nákup na základě poptávky nebo forecastu a výrobkových struktur. Další moduly ale mají některé systémy špatně integrované díky akvizici a mohou mít i odlišné principy ovládání. Některé systémy také nepodporují českou legislativu. Kvalitní ERP systémy mají v rámci své architektury stále dokonalejší vrstvu pro konfiguraci řešení, která umožňuje přizpůsobení řešení bez programování. A také přicházejí se standardizovaným programovacím prostředím (obvykle založeném na RESTful API). Toto prostředí zpřístupňuje veškeré funkce ERP systému specifickým systémům třetích stran. Nejzajímavější aspekt digitalizace výroby je pak v získání dat z fyzických zařízení, která vedou například k přesným výrobním plánům podniku nebo k údržbě zařízení na základě skutečného stavu.


Jak nástup cloudu proměnil tradičně papírový svět správy dokumentů

IT Systems 5/2020, Tomáš Nečas, str. 48-49

Proč se zajímat o digitální transformaci? Prvním důvodem je zvýšení efektivity podnikání a obchodu. Druhým důvodem je zabezpečení a třetím je snížení nákladů. Tyto důvody se dají aplikovat i na využití DMS platforem v cloudu. Ty přináší flexibilitu a pružné možnosti využití správy obsahu v cloudu. Papírová správa dokumentace je v mnoha ohledech riziková (např. ztráta důležitého dokumentu), těžkopádná (vznikají duplicity) a drahá. Ještě nedávno bylo DMS řešení dostupné pouze společnostem s rozsáhlou agendou dokumentů. Vyžadovalo to investice do pořízení, provozu infrastruktury a technologií. S rozvojem cloudových řešení se stalo DMS dostupné i pro střední a malé společnosti. Kdy je tedy vhodná doba k implementaci DMS v cloudu? Je to tehdy, když ve společnosti není žádný nebo jen starší DMS systém, který nevyhovuje současným požadavkům na správu dokumentů. Dalším důvodem je zvyšování objemu a rozmanitosti ukládaných dokumentů. Také když jsou kladeny nároky na nové způsoby práce s obsahem nebo je potřeba zabezpečit sdílení dokumentů s partnery je dobré popřemýšlet o novém DMS. Zvyšující se požadavky na zabezpečení a zvyšující se náklady na správu a provoz DMS infrastruktury mohou také vést ke změnám. Jaká je architektura DMS v cloudu? Jsou zde 3 varianty, IaaS, Paas a SaaS. IaaS poskytovatel nabízí pouze infrastrukturu (servery, úložiště, procesory, paměť). PaaS nabízí celou platformu, tedy i prostředky k vývoji aplikací. SaaS nabízí přímo aplikaci a zákazník si kupuje přístup do této aplikace, pronajímá si software. Kde jsou uloženy dokumenty? První možností je ukládání dokumentů na hostované infrastruktuře. Druhou možností je tzv. oddělený model, kdy aplikace DMS pracuje v cloudu, ale dokumenty jsou uloženy ve společnosti. Komplexní DMS řešení v cloudu dnes pokrývá veškeré oblasti související s pořízením, digitalizací, správou i archivací dokumentů. Společnosti přinese zefektivnění provozu a zaručí nové možnosti digitální transformace.


Business analýza aneb Jak vytěžit z úspěšné implementace CRM maximum?

IT Systems 6/2020, Michal Baranec, str. 32-33

Dlouhodobé statistiky ukazují, že ruku v ruce s kvalitní technickou implementací systému musí jít i dostatečná uživatelská adopce. Pokud se podcení, bývá důvodem více než 50 % případů neúspěšných implementací CRM systémů. Proto je dobré využít business analýzu. Business analýza zahrnuje široké spektrum aktivit. Odborníci z jednotlivých oblastí ve firmě se setkávají s odborníky na implementaci systému, aby společně prošli aktuální situaci a procesy v rámci analyzované společnosti. Po jejich vyhodnocení doporučí řešení, jak je lze pomocí vhodné implementace CRM vylepšit nebo zefektivnit. Již během této rané fáze implementace je nutné otevřít téma uživatelské adopce. Ta je klíčová pro úspěšné nasazení systému do provozu. Proces business analýzy a návrhu implementace CRM je víceméně podobný bez ohledu na odvětví nebo konkrétní CRM systém. Analýza je obvykle zahájena sezením s vedením společnosti, pro definici klíčových požadavků a kritických faktorů úspěchu. Kritické faktory úspěchu jsou cíle, kterými se projekt řídí od začátku do konce. Na konci projektu jsou tyto faktory použity pro vyhodnocení úspěšnosti projektu. Zúčastněné strany (stakeholders) jsou osoby, které jsou zodpovědné za výběr systému, a následně pak i za jeho uživatele. Hlavní stakeholdeři pro tuto fázi projektu jsou typicky sponzor projektu, projektový manažer a klíčoví koncoví uživatelé CRM systému na straně zákazníka. Na straně implementátora systému jsou klíčové role business analytik a projektový manažer. Určení rozsahu implementace lze nejlépe odvodit z úhlu pohledu jednotlivých týmů a procesů. U procesů se musí brát v potaz, že mohou zahrnovat nejen ty, které začínají a končí uvnitř CRM, ale také rozsáhlejší procesy, kde část, která leží v CRM, je pouze podproces. V rámci této fáze probíhá také shromažďování funkčních a technických požadavků na nový systém. Výstup z této aktivity pomáhá formulovat rozsah a rozfázovat implementaci z hlediska toho, čeho musí být systém schopen dosáhnout v krátkodobém horizontu a jaké funkčnosti jsou očekávány z dlouhodobého hlediska. Po této fázi se společně s uživateli mapují procesy, kterými denně prochází. Tyto procesy se dokumentují a zachycují jednotlivé kroky tak, aby nechyběly žádné uživatelské funkčnosti. Dále se zjišťuje tok dat, s jakými daty organizace pracuje, v jakých systémech se nachází a jak je potřeba je vést v CRM systému. Může se jednat o informace o potenciálních nebo existujících zákaznících, smlouvy, obchodní příležitosti, komunikaci se zákazníkem nebo kalendář. Poté dochází k návrhu budoucího řešení. K tomu dochází na základě vznesených požadavků a znalostí současného stavu společnosti. Systém je stavěn s ohledem na efektivitu centralizovaných informací a poskytování správných informací ve správném čase, aby uživatel systému dokázal činit informovaná rozhodnutí.


Systémy pro správu dokumentů

Reseller Magazine 4/2020, Jan Hanáček, str. 31-32

Správa elektronických dokumentů je v dnešní době jedním z nejdůležitějších předpokladů efektivity práce. Digitální formát dokumentů umožňuje správu, sdílení a editaci, kterou fyzické kopie nemohou nabídnout. Je zřejmé, že i elektronické dokumenty vyžadují jistou míru údržby. Ve firmách je správa dokumentů důležitá jak pro interní účely, tak pro dodržení legislativních opatření. Fyzické dokumenty jsou uložené v šanonech a archivech, pro elektronické dokumenty vznikly speciální systémy nazvané DMS, které zefektivňují práci. DMS řešení je v dnešní době mnoho, některé fungují jako platforma na soukromém serveru, jiné fungují v cloudu. Další využívají rozhraní webového prohlížeče, jiné nabízejí vlastní interface. Síla moderních DMS platforem tkví nejen ve sdílení obsahu dokumentů, ale také v metadatech. Libovolný DMS systém monitoruje co se soubory děje, kdy a kdo k nim přistupuje a kdo je upravuje. Tzv. verozování je jeden z nejužitečnějších nástrojů, které mají firmy k dispozici. Díky této funkci je možné jednoduše dohledat, zda a kde došlo k chybě a případně se vrátit k předchozí verzi. Dokumenty lze i označit průvodkou, štítkem, který obsahuje základní informace, čeho se dokument týká a komu je určen. Průvodka slouží i jako směrnice, která udává co je s dokumentem potřeba dál dělat, kdo má na něm pracovat a kam ho předat dál. Na trhu se můžeme setkat se šesti zajímavými DMS systémy. Prvním je systém M-Files. Tento systém se vyznačuje velkou mírou automatizace a také tím, že je velmi verzatilní a multiplatformní. Podporuje jak cloudové, hybridní i on-premise řešení. Má jednotný specifický interface, ke kterému je možný přístup ze všech elektronických zařízení. Druhým systémem je FileHold Express. Tato platforma je určená především malým firmám. Vyznačuje se vysokou mírou škálovatelnosti, co se týče cenových plánů a předplatných s možností přechodu na vyšší verze. Obsahuje i pokročilejší funkce jako je vzdálené elektronické podepisování. Platforma si dobře rozumí s Microsoft Office. Třetí, cloudová platforma DocuWare, má plnou modifikovanost automatických procesů. Nastavit jde v podstatě vše od archivace, štítkování až po ochranné prvky včetně firewallů. Dokáže také integrovat software pro řízení vztahu se zákazníky. Čtvrtý systém je Dokmee, který má skvělé bezpečnostní parametry. Při jeho vývoji se autoři zaměřili na vysokou míru šiforvání dokumentů v úložišti a během jejich sdílení. Tento systém lze spustit na všech možných operačních systémech. Má také jedno z nejintuitivnějších uživatelských rozhraní. Pátým systémem je Alfresco. Tento software je vyvíjen s otevřeným zdrojovým kódem a tak ho lze přizpůsobit podle své potřeby a schopností. Jeho správa je plně v rukou uživatelů, což může být pro některé z nich nevýhoda. Platforma není určená malým podnikům, pro svoje fungování vyžaduje alespoň sto připojených uživatelů. Šestou platformou je Software 602. Tento český systém kromě pokročilého generování a využívání metadat se umí plně integrovat do MS Office a dovoluje správu nejen samotných dokumentů, ale také jejich auditů a evidence. Platformu je možné používat i jako systém pro řízení práce.


DMS a jeho vliv na pracovní postupy

Reseller Magazine 4/2020, Lada Válková, str. 36-37

Proč zavést systém pro zprávu dokumentů (DMS) ve firmě? DMS osvobodí podnik od nadměrného papírování. Jednoduchá správa přispěje k zavedení nových moderních postupů. Navíc v posledních letech se mnoho informací vytváří v elektronickém formátu. Bez řádného systému nepřinášejí informace obsažené v těchto dokumentech plnou hodnotu. DMS také dává zaměstnancům více času na využití jejich odborných znalostí. Jak malé tak střední podniky ocení u DMS jednoduchý přístup k souborům, spolupráci, sledování a odesílání citlivých informací přes elektronická zařízení. DMS také ošetřuje bezpečnost dat, aby nedocházelo k jejich únikům. Jaký DMS systém vybrat? Nabídka se liší zabezpečením, cenou a možnostmi nasazení. Jedním ze systémů je PandaDoc. Jedná se o přední online platformu pro správu dokumentů, díky které lze vytvářet, doručovat a sdílet soubory online. Software se hodí pro správu smluv, ideálně funguje v oblasti HR. Tato platforma umožňuje i spolupráci na dokumentech s kolegy a šablony v systému lze přizpůsobit podnikovému brandu. Systém Zoho Forms je synonymem pro tvorbu online dokumentů. Je ideální pro podniky všech velikostí. Pomáhá vytvářet a spravovat online formuláře pomocí různých polí a přizpůsobitelných témat. Má také inteligentní analýzy, které umožňují vytvořit vestavěné analytické nástroje. Platforma M-Files je navržená k tomu, aby skrze ni podniky spravovaly, organizovaly a sledovaly dokumenty a informace. Používají ji firmy v různých průmyslových odvětvích od výroby po vědu. Je oblíbená díky funkcím, jako je mobilní optimalizace, kontrola verzí nebo podpoře elektronického podpisu. Má centrální úložiště informací. Dokumenty lze uspořádat a přitom není nutné pamatovat si umístění všech jednotlivých verzí a také nabízí bezproblémové sdílení dokumentů.


DMS si s home office rozumí

businessworld.cz, 09.06.2020, Pavel Nykl

Řešením umožňujícím efektivní práci s dokumenty i z prostředí domova jsou tzv. DMS systémy (Document Management System), které zajišťují automatizovaný řízený oběh dokumentů. S dokumenty se díky DMS pracuje pouze v souladu s předem definovanými pravidly. Na dokumentu lze navíc bezproblémově spolupracovat s kolegy a uživatelé mají jistotu, že vždy pracují se správnou verzí. DMS také umožňuje podrobné protokolování provedených změn i zajištění přístupu podle přidělených uživatelských rolí a oprávnění. Konkrétním příkladem, jak DMS podporuje práci z domova, může být řízení ekonomických agend, např. přijatých faktur. Stále častěji hovoříme o tzv. robotizaci dokumentů. Uživatel do DMS nahraje doklady, systém na vytěžování dat z dokumentů strojově získá potřebná metadata, vyplní a připojí je k dokumentu jako metadata, na jejichž základě dojde ke vstupnímu automatickému zatřídění dokladů do správných oblastí v úložišti. Připravení roboti potom na základě zhodnocení metadat automaticky spustí schvalovací procesy na správné odpovědné osoby, nastaví termíny splnění a po prvotním zpracování jsou dokumenty automaticky předány také do externích systémů. Samozřejmostí je možnost pokročilého větvení schvalovacích procesů i mechanismus notifikací. Dalším příkladem je i tvorba smluv, na které se podílí více osob. První vytvoří základ smlouvy, druhý doplní potřebné údaje, třetí připomínkuje, čtvrtý schvaluje. Všichni se mohou díky pokročilému DMS soustředit na podstatu své práce, a ne věnovat energii tomu, aby všichni zúčastnění měli správnou, opravdu poslední verzi. A pokud je vše v systému dobře nastavené, proběhne maximum možného zcela automaticky. Takové kroky by nebylo možno efektivně zajistit pomocí prostých úložišť. DMS systémy jsou užitečné nejen pro podporu home office, ale také pro běžnou spolupráci napříč odděleními a pobočkami včetně těch zahraničních. Doba koronavirová tak může být ve znamení správných rozhodnutí, která nastartují efektivní zpracování dokumentů ve firmách.


ERP cloud získává na významu

ictrevue.ihned.cz, 21.05.2020, Vladimír Bartoš

Nyní procházíme kvůli covidové nákaze největším zmražením výroby za posledních sto let. Každá krize přinesla v historii nové impulzy do vývoje světového průmyslu. Firmy, které provozují svůj ERP systém v cloudu, jsou nyní ve výhodě. Je pravděpodobné, že cloud díky tomu zaznamená v budoucnosti výrazný nárůst. Proč? Zde je 6 důvodů. Prvním důvodem je spolehlivé a kvalitní zabezpečení provozu ERP lidskými zdroji. Poskytovatel cloudu má několik vzájemně zastupitelných správců systému, kteří jsou pravidelně školeni na nejnovější technologie a střídají se při správě aplikací svých klientů. Druhým důvodem je vysoká bezpečnost provozu ERP a dat. Poskytovatel cloudu smluvně ručí za vysokou, jasně definovanou dostupnost systému a za zabezpečení dat nejen proti ztrátě, ale i proti jejich úniku. Proto systémy provozuje na špičkovém HW, s horkými zálohami na vzdálených místech kvůli požáru, se zálohovanými komunikačními linkami a průběžně vše inovuje. Své zaměstnance poskytovatel cloudu vybírá s důrazem na spolehlivost, protože mají přístup nejen k vnitrofiremním informacím, ale i k datům klientů. Třetím důvodem je ekonomická transparentnost. Při klasickém provozu informačního systému na vlastních serverech obvykle firma hlídá pouze externí náklady na provoz a vlastní náklady na své specialisty, jejich školení, hardware, software, komunikace, zabezpečení, ztráty při výpadcích apod. nemá spočítané. Při provozu v cloudu je vše jasně obsaženo v měsíčních splátkách. Žádné neplánované nárazové výdaje, žádné skryté náklady. Čtvrtým důvodem je ekonomická výhodnost. V běžném on premise režimu bývá největším nákladem pořízení licencí vybraného systému hned na začátku projektu. V případě cloudu je placena zlomková část pravidelně měsíčně. Pokud již firma ERP systém má a chce jej pouze převést do cloudového provozu, získá novou verzi systému a podstatně širší funkcionalitu včetně bonusových modulů, které se v běžném režimu musí dokupovat. Navíc nejde o investici do softwaru, ale o provozní náklady, což ocení finanční ředitel. Pátým důvodem je pružnost využívání systému. Informační systém lze využívat neomezeně podle firemních potřeb a zpětně je pak vyhodnocena intenzita použití systému. Platíte se jen to, co firma použila. Při konjunktuře více, při recesi méně. Šestým důvodem je snadný rozvoj a zajištění shody s legislativou.


Customizace vs. konfigurace ERP

itbiz.cz, 24.04.2020

Konfigurací se myslí prosté nastavování parametrů ve firmě. Konfigurace jsou na sobě různě závislé a změnit některá nastavení po fázi implementace může znamenat celkem rozsáhlý zásah do systému, nicméně stále je to možné, a to bez nutnosti psaní nějakého kódu, alespoň v principu. Naopak customizace obnáší zásahy do kódu. Vytváří se vlastně nový systém, specifický pro dané podnikání. Obvykle má podobu přidávání nové funkce/komponenty, aniž se mění další nastavení. Zásah do systému, který zdánlivě vytvoří systém lépe přizpůsobený podnikání, může narušit best practices. Customizovaný systém se také obtížněji udržuje. V případě potřeby změn se může stát, že aktualizace už bude (rozumně) možná jen připisováním dalšího kódu. Navíc dodavatel ERP (nebo implementátor) už systém, do něhož se takto zasahovalo, nemusí chtít podporovat, vše musejí tedy zvládnout lidé přímo v podniku. Nebo to může vyžadovat další jednání či dodatečné náklady, každopádně řešení kolem údržby a pozdějších úprav jsou potom složitější a časově náročnější. Navíc je důležité si uvědomit, že ERP systémy jsou dnes navržené pro širokou škálu podniků. Promyslet si úpravy konfigurací je ale téměř vždy lepším řešením než začít dopisovat nový kód. Správná konfigurace navíc znamená, že se opravdu minimalizuje ruční zadávání dat do systému a z toho vyplývající rizika lidských chyb. V důsledku vzájemných závislostí se při práci s formuláři/tabulkami bude téměř vše vyplňovat a počítat automaticky. Další otázkou související s přizpůsobováním ERP systému je personalizace pro konkrétního uživatele. Tu lze obvykle provádět v rovině konfigurace (bez práce s kódem) a to ať už personalizaci systému nastavuje administrátor, samotný uživatel nebo i přímo software (na základě učení toho, jak uživatel se systémem pracuje). Pokud ERP systém neumožňuje personalizaci bez doprogramování, může být řešením na personalizaci rezignovat nebo zvolit jiný ERP. Každopádně customizace je nákladná (především z hlediska další údržby) a riskantní. Konfigurace je téměř vždy lepší. Dokonce, i když nový ERP systém nelze nakonfigurovat tak, aby se věci dále dělaly dosavadním způsobem, stojí za zvážení, zda z toho spíše nevyvodit, že změnu vyžadují podnikové procesy.


Letošní rok v ERP zatím jak na horské dráze

itbiz.cz, 08.06.2020

Jak vnímají dodavatelé ERP systémů na český trh jejich vývoj související s příchodem pandemie? Podnikové informační systémy ERP mají letos za sebou slibný začátek roku, následovaný koronavirovým šokem a postupným oživováním poptávky. Zájem je silný u firem, jejichž byznys během epidemie rostl a také tam, kde se chtějí posunout směrem k vyšší produktivitě a digitalizaci včetně Průmyslu 4.0. Asseco Solutions vnímá letošní první polovinu roku optimisticky, zejména první kvartál letošního roku byl pro firmu velmi úspěšný. Duben a květen pak samozřejmě přinesl určité zpomalení. Výrobce ERP řešení Helios na nových implementacích letos za leden až květen vyrostl meziročně o více jak 11 %, s těžištěm růstu v segmentu SME. V SAP sice globálně snížili krátkodobý výhled, dlouhodobý výhled pro odvětví IT je ale naopak pozitivní. Ve společnosti QI měli začátek roku 2020 velmi slibný. Bohužel pozitivní situaci ovlivnil příchod pandemie a s tím přišel pokles poptávek po ERP systémech. Celkově na trhu pozorují zesílené snahy po automatizaci a optimalizaci klíčových procesů. Velkým trendem je podle QI mít klíčové oblasti maximálně pod kontrolou a proces celkově optimalizovaný tak, aby jej bylo možné vykonávat efektivněji a s menšími náklady. Také ve Vision Praha začátek roku viděli velmi optimisticky. Koronavirus a s ním spojená vládní opatření spolu s černými předpověďmi o vývoji ekonomiky však situaci zkomplikovaly. Dobré podle Vision Praha je, že je oslovují i potenciální klienti s novými poptávkami, což znamená, že se v tomto smyslu ekonomika nezastavila úplně. Nicméně je cítit jistá opatrnost, co se týče investic. V posledních týdnech v K2 atmitec zaznamenali nárůst poptávek na nový ERP systém. Mezi jejich nejaktivnější potenciální klienty v posledních týdnech patří firmy, kterým současné koronavirové šílenství pomohlo dosáhnout rekordních obratů především díky jejich fungování na internetu. Výrobní společnosti podle společnosti Karat Software stále aktivněji reagují na aktuální trend Průmysl 4.0. Řada firem se údajně rozhodla začít nebo pokračovat v implementaci alespoň některých oblastí, mezi které patří digitalizace výrobní dokumentace, propojení a elektronická komunikace ERP systému s CAD/CAM, PDM, PLM a dalšími systémy, využití dat ze strojů a jejich hodnocení, automatizace výroby apod. Ve společnosti Flowii a Caflou také zaznamenali nárůst zákazníků, kteří chtějí digitalizovat firmu, sjednotit a centralizovat firemní data a chtějí mít efektivnější řízení obchodu a financí.

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík