Rešerše: datová centra (4Q 2022)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Nejen výhody, ale také rizika

CIO Business World 05/2022, Josef Myslín, str. 6-7

Model provozování aplikací jako služba má mnoho výhod. Ale i zdánlivě dokonalý model SaaS má svá rizika která mohou ohrozit projekty. Podstatou obchodního modelu SaaS je to, že jeho uživatel nemusí nic vlastnit, tedy žádné servery infrastrukturu ani licence. Uživatel si vše pronajímá a následně využívá. Za pronájem se platí obvykle měsíční, čtvrtletní či roční platby. Nezaplacení služeb ale může vést k tomu, že služba přestane fungovat a tím pádem i celý firemní systém. Pokud ale uživatel využívá své licence a svou infrastrukturu je pánem toho co se bude dít v případě potřeby. Je možné setrvat u starší verze a odložit rozšíření infrastruktury a tím ušetřit či oddálit platbu. Tato možnost u SaaS modelu obvykle není. Další důležitou vlastností je údržba a technická podpora ve výše zaplaceného balíčku. V rámci nastavení služeb se obvykle jedná o obsahu a rozsahu podpory. Další s čím je nutné počítat, je skutečnost, že data a datové struktury nejsou v případě řešení SaaS tak úplně uživatelova vlastní. Data jsou umístěná na serverech společnosti vně. Přístup k takovým datům může být problém. Je proto nutné zjistit, jaký přístup k datum poskytovatel umožňuje a zda to je pro uživatele dostačující. Také je nutné se zamyslet nad přenositelností. Pokud chce uživatel přejít k jinému poskytovateli služeb, znamená to nejen konfiguraci nových služeb, ale především megera cestujících dat. Je nutné vědět, jak získat data od stávajícího poskytovatele služeb a jestli je bude možné rozumím způsobem pro migraci použít. V mnoha případech dochází situaci zvané vendor lock-in, tedy ke stavu, kdy je uživatel závislý na poskytovateli a jeho změna je nemožná nebo minimálně velmi nákladná. Proto je nutné posoudit všechna pro a proti modelu SaaS.


SDx: Hyperkonvergovaná infrastruktura i softwarově definované domovy

CIO Business World 05/2022, Vít Petrjanoš, str. 12-14

Ačkoli všechna datová centra jsou v podstatě definována svým softwarem, přechod na plně softwarově definovanou hyperkonvergovanou infrastrukturu nemusí být pro každého provozovatele datového centra vždy tím správným řešením. Ne všichni potřebují maximální abstrakci a pro ty, kteří potřebují mohou existovat kritické překážky pro dosažení prostředí založeného skutečně na HCI. Provozovatelé datových center by měli rozhodovací proces zahájit tím, že si ujasní rozdíl mezi konvergovanou a hyperkonvergovanou infrastrukturou. Konvergovaná infrastruktura je primárně určena ke zjednodušení nasazení výpočetních síťových a úložných zdrojů. Hyperkonvergovaná infrastruktura má stejný cíl, ale odlišný přístup v tom smyslu, že využívá softwarově definované výpočty a obvykle komoditní komponenty. Primární cíl HCI je usnadnění správy dat pomocí jediného ovládacího panelu. To ale představuje potenciální vektor útoku. Migrace na HCI je složitá. Je nutné důkladně prozkoumat všechna aktiva a požadavky a časem bývá nutná i korekce, protože se jedná o přechod do nového prostředí. Migrace typu Lift and Shift v jediném kroku většinou není možná. Na HCI nyní přechází více zákazníků proto, že ne vše patří do cloudu. Pro většinu podniků totiž nejlépe funguje hybridní přístup. Nyní jsou k dispozici softwarově definované domácí sítě SD-home, které zahrnují výhody softwarově definované sítě WAN a softwarově definované pobočky, jako jsou prioritizace aplikací, spolehlivost a centralizovaná správa sítě SD-WAN a konvergovaná síť LAN, WAN a zabezpečení sítě SD-branch i pro pobočku jednoho uživatele. Balíček SD-home by měl poskytovat funkce wifi na profesionální úrovni, vestavěné zabezpečení, upřednostňování aplikací pomocí SD-WAN a funkce směrování, centralizovanou správu a podporu více linek WAN včetně 4G LTE a 5G. Co se týče domácností, nasazení a správa domácích síťových a bezpečnostních platforem ve velkém měřítku je pro většinu IT organizací prioritou. Řešení pro SD–home musejí poskytovat spolehlivý a kvalitní přístup ke všem aplikacím.


V čem podniky chybují při transformaci dat

CIO Business World 05/2022, Thor Olavsrud, str. 18-19

S daty v podniku by se nemělo zacházet jako s projektem, ale jako s funkcí. V některých podnicích si nejvyšší vedení neuskutečňuje strategické změny a investice, které jsou předpokladem úspěchu. Jedním z řešení tohoto problému je zřízení pozice ředitele pro data, CDO, který jako člen nejvyššího vedení, je odpovědný za datové iniciativy. Pokud ale nefunguje podpora ze strany vedení, řešením je zacházet s daty jako s aktivem. Je potřeba vytvořit silnou datovou kulturu. Ta zahrnuje tři klíčové disciplíny a to vyhledávání a zjišťování dat, datovou gramotnost a celkovou správu dat. Prvním krokem k vytvoření takové kultury je přijetí základní vizionářské datové strategie. Ta by měla definovat, jak budou data sloužit k informování, podpoře a řízení krátkodobých a dlouhodobých strategických obchodních plánů podniku. Měla by také omezovat hrozby identifikované v plánech řízení podnikových rizik. Dobře propracovaná datová strategie by měla zahrnovat identifikaci případů použití s vysokou prioritou, plán správy dat, plán architektury na vysoké úrovni, plán zvyšování datové gramotnosti a správné řízení změn.


Je na čase se starat o životní prostředí

CIO Business World 06/2022, Vojtěch Strnad, str. 42-43

Datová centra znečišťují životní prostředí stejně jako letecké společnosti. Průměrná webová stránka vyprodukuje 6,8 gramu CO₂ na jedno zobrazení stránky. Přitom návštěva webové stránky zahrnuje energii potřebnou v zařízení koncového uživatele, komunikační síť, datové centrum a také ukládání dat. Proto se dostává do popředí ESg, neboli environmentální, sociální a podnikový model řízení. Vliv webu na životní prostředí je nově zkoumaná oblast. Vytvořením uhlíkově neutrálních webových stránek lze podniku zajistit přizpůsobení se požadavkům na ochranu klimatu. Klíčovým faktorem je najít způsoby, jak webové stránky udělat efektivnější z hlediska přenosu dat. Existují tři způsoby jak toho dosáhnout. Prvním způsobem je snížení velikosti webu. Toho lze dosáhnout psaním čistého a efektivního kódu, používáním vektorové grafiky a efektů CSS, nahrávat obrázky v měřítku, velká média přenést na poskytovatele třetích stran, komprimovat soubory, vyhnout se automatickému přehrávání videí, minimalizovat vlastní písma a využít mobilní řešení, jako je AMP k okamžitému zobrazení aktuální verze webové stránky. Druhým způsobem je přechod webových stránek na obnovitelné zdroje energie. Pro majitele webových stránek je nemožné kontrolovat energii spotřebovanou telekomunikačními sítěmi nebo koncovými uživateli. Lze ale mít určitou kontrolu nad energií využitou datovým centrem a to díky správné volbě poskytovatele hostingu. Takový poskytovatel nakupuje energii z obnovitelných zdrojů. Třetím způsobem je ztmavení webu. U OLED technologie u obrazovek místo jednoho podsvícení je každý pixel sám o sobě malou žárovkou LED, která se rozsvěcuje samostatně, když je potřeba. To znamená, že tmavé barvy spotřebují méně elektřiny, protože je osvětlena menší část obrazovky.


Nenechte se zaskočit složitostí cloudů

COMPUTERWORLD 11/2022, Bob Violino, str. 21-23

Podniky obvykle nezavádějí pouze jednu cloudovou službu, ale spoléhají na více dodavatelů. Díky tomu vznikají složitá prostředí, ve kterých hrozí ztráta výhod cloudu. Kdy se lze setkat s větší složitostí cloudů a co dělat proto aby, je podnik zvládal? První oblastí je růst nákladů. Pokud firemní oddělení rozšiřují využití cloudu mimo centrální dohled IT oddělení, náklady stoupají. Jedním z řešení je vytvoření programu správy a řízení cloudu. Mezi další řešení patří partnerství s poskytovateli cloudu, najímání lidí s cloudovými dovednostmi, směřování k metodikám DevSecOps v oblasti vývoje a řádné dokumentování a propagace programu správy a řízení. Solidní plán zahrnuje taging, řízení pracovní zátěže, tabulku RACI, dohled nad správně volenou kapacitou , řízení nákladů a monitoring zabezpečení. Druhou oblastí jsou bezpečnostní problémy v cloudu. Proto je nutné řešit správu zabezpečení cloudu v podnicích. Použití automatizovaných skenovacích nástrojů, běžného a automatizovaného hodnocení a předávání odpovědnosti týmům, které výsledky vlastní vede k výraznému zlepšení stavu zabezpečení. Třetí oblastí je nedostatek pracovníků. Šéf IT musí najít způsoby, jak přilákat a udet lidi, kteří rozumějí cloudové infrastruktuře a pořádat školení na nová cloudová prostředí. Čtvrtou oblastí jsou změny v odpovědnosti. Se změnami v cloudu se mění i způsob fungování IT. Zůstat u tradičních způsobů IT se pak nevyplácí. Role šéfa IT se mění z vytváření a řízení na vedení a inspiraci. Pátou oblastí je správa mikroslužeb. Rychlé zlepšování aplikací umožněné mikroslužbami vyžaduje nové přístupy k řízení a správě. Rozrůstání používaných aplikací může brzdit inovace i produktivitu a také vytvořit bezpečnostní rizika. Šestou oblastí jsou skutečné hodnoty. Čím složitější cloudová strategie je, tím obtížnější může být zajištění návratnosti investic z různých používaných služeb. Zásadní je definovat pracovní zátěž a zvolit správného poskytovatele služeb. Úspěchu v komplexním cloudovém prostředí lze dosáhnout vyjednáním dohod o úrovni poskytovaných služeb.


Superškálovatelné databáze typu serverless

COMPUTERWORLD 12/2022, Martin Heller, str. 25-27

Serverless je nový způsob využívání cloudových služeb. U těchto služeb se uživatel nemusí starat o provisioning, správu a platby za nosné servery jako takové. Když přijde požadavek na službu serverless, přidělí poskytovatel cloudu instanci (virtuální stroj), nebo pod (logická sada kontejnerů) pro zpracování požadavku z fondu (poolu). Po ukončení kódu serverless se přidělené zdroje vrátí zpět do fondu. Většinou se platí za používané zdroje, na základě jejich využití výpočetního výkonu, přidělené paměti RAM a aktivity v čase. Databáze serverless není potřeba dimenzovat a proto nedochází k účtování výpočetního výkonu do doby, než se zašle dotaz. Stále se ale účtují poplatky za ukládání dat. Serverless služby se také mohou navzájem volat, mohou volat jiné služby a mohou zapisovat do sdílených souborových systémů a databází. Jejich technickou výhodou je extrémní škálovatelnost. Nové instance funkcí se spouštějí pro každou událost, která je potřebuje a poté se automaticky vracejí do fondu. Funkce serverless mají obvykle vysokou dostupnost (HA). Databáze serverless využívají devět základních principů a těmi jsou malá manuální správa serveru, automatické škálování aplikace nebo služby, vestavěná a neoddělitelná odolnost vůči selhání služby, vždy k dispozici s okamžitým přístupem, mechanismus hodnocení a vyúčtování, odolnost proti jakémukoli selhání oblasti, geografické škálování, transakční záruky a elegance relačního SQL. Některé z těchto principů jsou specifické pro globální databáze SQL. Servelress databáze se vyplatí u nepředvídatelných nestabilních zátěží. V současné době je k dispozici devět serverless databází a to Amazon Aurora Serverless, Amazon DynamoDB, Azure SQL Database Serverless, Azure Synapse Serverless, CockroachDB Serverless, Fauna, Google Firebase, PlanetScale a Redis Enterprise Cloud.


Jak překlenout propast mezi nápadem a jeho realizací?

IT Systems 10/2022, Tomáš Michaeli, str. 40-41

Podniky, které chtějí překlenout propast mezi novými nápady a jejich uvedením do života, tím že budou více využívat data, by se měly zaměřit na cloud. Multicloudová strategie by se měla stát modelem pro podnik. Jakákoli inovace by se měla opírat o digitální infrastrukturu, která dokáže podporovat informované rozhodování. Tato základní infrastruktura zaměřená na data je založená na multicloudovém přístupu. Multicloud pomáhá přesouvat, ukládat, využívat a monetizovat data bez ohledu na to, kde se nacházejí. Jaké výhody multicloud přináší? První výhodou je jeho snadná správa. Vede to ke chytře cloudovému přístupu, kdy uživatel má svobodu volby nejvhodnějších cloudových prostředí pro firemní aplikace, s konzistentní správou zabezpečení a řízením a nákladově efektivním využíváním privátních a veřejných cloudů. Druhou výhodou je svoboda volby. Multicloudová strategie umožňuje nastavit správnou kombinaci lokálních, privátních, veřejných a edge cloudových prostředí. Třetí výhodou je akceschopnost. Díky multicloudu je možné snadno a rychle přesouvat nové i stávající aplikace do cloudu. Čtvrtou výhodou je doba realizace užitku. Pokud podnik využívá cloud správným tempem, pak se vyhne zbytečným nákladům a využívá své soubory podle potřeby. Pátou výhodou je bezpečnost. Šestou výhodou je svrchovanost. Dostupnost suverénního cloudu je zárukou splnění zákonných povinností a je to cesta k inovacím. Sedmou výhodou je připravenost na budoucí potřeby. S multicloudem je podnik vybaven na to, aby mohl přizpůsobovat všechny části IT podle potřeby.


Podniková data jsou cennou komoditou, ale datové dospělosti dosáhl jen zlomek firem

IT Systems 11/2022, Dagmar Bínová, str. 19

Kvalita podnikových dat je ve firmách opomíjena. Některé z firem stále používají pro správu dat Excel nebo si data ve formě zaměstnanci přeposílají jako e-mailovou přílohu. Moderní nástroje přitom akcelerují správu dat a zvyšují i kvalitu dat samotných. To je možné díky umělé inteligenci, která data čistí už při jejich vstupu. Tím se eliminují manuální úpravy nutné k odstranění duplicit nebo napravení formátů čísel a e-mailových adres. Bez specializovaného datového nástroje je pro podnik velmi pracné plnit požadavky fyzických osob. Manuální dohledávání dat zabere velmi mnoho času a energie. Většina firem si důležitost dat uvědomuje a počítá se zaváděním technologií jako je umělá inteligence, strojové učení nebo internet věcí. Zvýšení kvality dat není jednorázový proces, jde o dlouhodobou strategickou iniciativu podniku. Symptomy nesprávných dat jsou poté neefektivní firemní rozhodnutí. Přitom nástroje, které zajišťují automatizaci dat jsou v dnešní době běžně dostupné. Firmám umožňují porozumět aktuálnímu stavu, monitorovat, validovat a zlepšovat datové sestavy. Navíc zabraňují chybným datům vstupovat do systému. Díky využití metadat a umělé inteligence nabízí jednoduchou konfiguraci, nasazení i škálování.

Novinky, Sekce Datacentra
Košík