Nařízení GDPR česky – obsah

Důvodová zpráva a výklad GDPR

I. Kapitola – Obecná ustanovení

Článek 1 – Předmět a cíle
Článek 2 – Věcná působnost
Článek 3 – Místní působnost
Článek 4 – Definice

II. Kapitola – Zásady

Článek 5 – Zásady zpracování osobních údajů
Článek 6 – Zákonnost zpracování
Článek 7 – Podmínky vyjádření souhlasu
Článek 8 – Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti
Článek 9 – Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Článek 10 – Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Článek 11 – Zpracování, které nevyžaduje identifikaci

III. Kapitola – Práva subjektu údajů

Článek 12 – Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
Článek 13 – Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
Článek 14 – Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Článek 15 – Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Článek 16 – Právo na opravu
Článek 17 – Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Článek 18 – Právo na omezení zpracování
Článek 19 – Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Článek 20 – Právo na přenositelnost údajů
Článek 21 – Právo vznést námitku
Článek 22 – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Článek 23 – Omezení

IV. Kapitola – Správce a zpracovatel

Článek 24 – Odpovědnost správce
Článek 25 – Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
Článek 26 – Společní správci
Článek 27 – Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii
Článek 28 – Zpracovatel
Článek 29 – Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Článek 30 – Záznamy o činnostech zpracování
Článek 31 – Spolupráce s dozorovým úřadem
Článek 32 – Zabezpečení zpracování
Článek 33 – Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Článek 34 – Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Článek 35 – Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Článek 36 – Předchozí konzultace
Článek 37 – Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 38 – Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 39 – Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 40 – Kodexy chování
Článek 41 – Monitorování schválených kodexů chování
Článek 42 – Vydávání osvědčení
Článek 43 – Subjekty pro vydávání osvědčení

V. Kapitola – Předávání osobních údajů

Článek 44 – Obecná zásada pro předávání
Článek 45 – Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Článek 46 – Předávání založené na vhodných zárukách
Článek 47 – Závazná podniková pravidla
Článek 48 – Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Článek 49 – Výjimky pro specifické situace
Článek 50 – Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů

VI. Kapitola – Nezávislé dozorové úřady

Článek 51 – Dozorový úřad
Článek 52 – Nezávislost
Článek 53 – Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu
Článek 54 – Pravidla pro zřízení dozorového úřadu
Článek 55 – Příslušnost
Článek 56 – Příslušnost vedoucího dozorového úřadu
Článek 57 – Úkoly
Článek 58 – Pravomoci
Článek 59 – Zprávy o činnosti

VII. Kapitola – Spolupráce a jednotnost

Článek 60 – Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady
Článek 61 – Vzájemná pomoc
Článek 62 – Společné postupy dozorových úřadů
Článek 63 – Mechanismus jednotnosti
Článek 64 – Stanovisko sboru
Článek 65 – Řešení sporů sborem
Článek 66 – Postup pro naléhavé případy
Článek 67 – Výměna informací
Článek 68 – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 69 – Nezávislost
Článek 70 – Úkoly sboru
Článek 71 – Zprávy
Článek 72 – Postup
Článek 73 – Předseda
Článek 74 – Úkoly předsedy
Článek 75 – Sekretariát
Článek 76 – Důvěrnost

VIII. Kapitola – Právní ochrana, odpovědnost a sankce

Článek 77 – Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Článek 78 – Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřad
Článek 79 – Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
Článek 80 – Zastupování subjektů údajů
Článek 81 – Přerušení řízení
Článek 82 – Právo na náhradu újmy a odpovědnost
Článek 83 – Obecné podmínky pro ukládání správních pokut
Článek 84 – Sankce

IX. Kapitola – Ustanovení týkající se zvláštních situací

Článek 85 – Zpracování a svoboda projevu a informací
Článek 86 – Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům
Článek 87 – Zpracování národních identifikačních čísel
Článek 88 – Zpracování v souvislosti se zaměstnáním
Článek 89 – Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
Článek 90 – Povinnost mlčenlivosti
Článek 91 – Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími

X. Kapitola – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 92 – Výkon přenesené pravomoci
Článek 93 – Postupy projednávání ve výboru

XI. Kapitola – Závěrečná ustanovení

Článek 94 – Zrušení směrnice 95/46/ES
Článek 95 – Vztah ke směrnici 2002/58/ES
Článek 96 – Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Článek 97 – Zprávy Komise
Článek 98 – Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů
Článek 99 – Vstup v platnost a použitelnost

 

Mohlo by vás zajímat

Košík