Prohlášení o ochraně osobních údajů (on-line výuka)

Ochrana osobních údajů je pro nás klíčová. Ve všech procesech zpracování údajů postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenou praxí. Níže Vás informujeme o ochraně a zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR, (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, při používání on-line výuky, kurzů a doučování.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například občanské jméno, adresu, telefonní číslo, datum narození, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

I. Správce osobních údajů

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s., IČO: 016 74 846, se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 1148 (dále jen „Správce“).

II. Účel a právní základ zpracování údajů

Údaje zpracováváme za účelem:

 1. vzdělávací činnosti, kterou se rozumí on-line výuka, tj. účast na kurzu, doučování a přípravě na přijímací či maturitní zkoušky, zahrnující videohovory a/nebo konverzaci prostřednictvím chatovacích aplikací (společně dále jen „on-line výuka“),
 2. akademické studijní činnosti, kterou se rozumí hodnocení lektora a jím vedené distanční výuky v případě, že lektorem je student studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v rámci plnění jeho praktických studijních povinností (absolventská praxe); případně kontrola činnosti lektora, který není studentem, za účelem kontroly plnění jeho smluvních povinností a hodnocení/ověřování kvality a průběhu jím poskytované služby; případně též za účelem dalšího zlepšování distanční výuky např. jako názorná ukázka,
 3. vědecko-výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti, kterou se rozumí tvorba korpusů ke trénování umělé inteligence s použitím konkrétních formulací žáků a lektorů prováděné Správcem a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který nám udělil subjekt údajů ke zpracování jeho osobních údajů pro jeden či více z výše uvedených účelů. Dále osobní údaje potřebujeme pro účely plnění smluvního vztahu, tj. poskytnutí služby, případně také před uzavřením smlouvy.

Kontaktní údaje můžeme na základě oprávněného zájmu využít také k zasílání zpráv s informacemi o navazujících kurzech, nebo o souvisejících produktech Správce.

Při on-line výuce se využívají aplikace dle dohody vyučujícího a žáka. Tyto aplikace mohou pořizovat a ukládat záznamy (záznam konverzace, záznamy z kamery, mikrofonu a počítače). Jejich provozovatelé jsou zavázáni, coby zpracovatelé osobních údajů, k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením. Podmínky použití vydávají jednotliví provozovatelé daných služeb.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá pouze v nezbytném rozsahu a na základě odpovídajících právních důvodů.

III. Kategorie příjemců údajů

V první řadě mohou mít přístup k osobním údajům pouze ti zaměstnanci a statutární orgán Správce, kteří jsou řádně proškoleni o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či výsledku či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují. Osobní údaje však předáváme dalším příjemcům, a to zejména Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a obchodní společnosti www.scio.cz, s.r.o. V nezbytné míře a pouze na dobu nezbytnou jsou údaje předávány lektorům (seznam žáků na kurzu). Dále pak osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby. Omezujeme přitom další zpřístupnění Vašich osobních údajů na nezbytné minimum.

IV. Kategorie osob, jejichž údaje jsou zpracovávány – subjekty údajů, a kategorie zpracovávaných osobních údajů

K realizaci účelu zpracování Správce zpracovává u subjektů údajů, tj. žáků (zletilých i nezletilých), zástupců (zákonní zástupci – rodič(e), poručník, osvojitel(é) – či opatrovníci dítěte) a lektorů (studentů Univerzity Karlovy, učitelů na základě pracovněprávního vztahu), tyto osobní údaje, byly-li mu poskytnuty:

 1. jméno a příjmení, či přezdívka žáka; u dětí mladších 15 let též jméno a příjmení, či přezdívka zástupce,
 2. e-mail žáka; u dětí mladších 15 let též e-mail zástupce,
 3. profilová fotografie žáka či zástupce či jiná, pokud bude během on-line výuky zobrazována,
 4. věk žáka,
 5. ročník školní docházky žáka,
 6. studijní profil žáka,
 7. písemnosti osobní povahy (textové zprávy pro lektory),
 8. obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy,
 9. údaje o specifických poruchách učení za účelem individuální přípravy vzdělávacích kurzů,
 10. další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny subjektem údajů, aniž by byly vyžadovány Správcem,
 11. popisné údaje lektora (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost apod.,
 12. studijní údaje lektora (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění),
 13. ekonomické údaje lektora (bankovní spojení, odměny, daně),
 14. ekonomické údaje žáka či zástupce (bankovní spojení).

V. Doba zpracování a uchovávání

Osobní údaje, k jejichž zpracování byl udělen souhlas, budou zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování, obvykle po dobu 2 let anebo do odvolání souhlasu se zpracováním. Osobní údaje budou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po dobu nezbytnou pro dané účely, pro které jsou zpracovávány.

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů zpracovávaných z jiných právních důvodů než na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů se řídí délkou smluvního vztahu a plnění z něj, délkou oprávněného zájmu správce či délkou určenou v právním předpisu u zákonného zpracovávání osobních údajů, a to v souladu se skartačním řádem. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické a listinné podobě a jsou přijata veškerá nezbytná technická opatření tak, aby bylo eliminováno riziko ztráty či úniku údajů.

VI. Práva dotčené osoby

Jste-li dotčená osoba (subjekt údajů či jeho zástupce), máte v souladu s právním řádem následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

 • Právo na informace: Máte právo od nás kdykoliv požadovat potvrzení, zda Vaše příslušné osobní údaje zpracováváme; pokud tomu tak je, máte dále právo získat informace o těchto osobních údajích, a také určité další informace (včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců, předpokládané doby uložení, původu dat, použití automatického rozhodování a v případě přenosu do třetích zemí o příslušných zárukách) a získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Máte právo nás požádat o opravu uložených osobních údajů o Vás, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.
 • Právo na výmaz: Máte právo požadovat, abychom okamžitě odstranili určité osobní údaje. Právo na odstranění mj. nevzniká, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) uplatňování práva na svobodu projevu a informace, (ii) pro plnění zákonné povinnosti, kterou jsme vázáni (např. zákonná povinnost ohledně uchovávání dat) nebo (iii) určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo po nás požadovat předání určitých Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturované, obvyklé a ve strojově čitelné podobě.
 • Právo na odvolání: Máte právo kdykoli odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů s platností do budoucna.
 • Právo na námitku: Máte právo vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, takže budeme muset zpracování vašich osobních údajů pozastavit. Právo na námitku vzniká pouze v přípustných mezích dle Nařízení.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě svého bydliště, místa zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že bylo zpracováním určitých osobních údajů o Vás porušeno Nařízení. Odpovědný dozorový úřad pro Českou republiku je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
web: www.uoou.cz
e-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

VII. Rozsah povinností poskytovat údaje

Nejste povinni poskytovat nám své osobní údaje. Bez jejich poskytnutí však nemůžete využívat službu v plné míře, např. se účastnit on-line videohovorů a konverzace prostřednictvím chatovacích aplikací.

VIII. Automatizované rozhodování / Profilování

Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování ani profilování (automatizovanou analýzu Vašich osobních poměrů).

IX. Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto zásady o ochraně údajů změnit. Jakékoliv změny budou oznámeny formou zveřejnění aktualizovaných zásad o ochraně údajů na našich webových stránkách. Pokud nebude stanoveno jinak, budou tyto změny platné okamžitě. Prosíme, kontrolujte zásady o ochraně údajů na webových stránkách, abyste měli k dispozici vždy tu nejnovější verzi.

Podmínky použití webových stránek lepsi-reseni.cz jsou uvedeny zde: Pravidla použití webových stránek.

 

Poslední revize: 22.3.2021

Košík